27 فروردین 1403

ارسلان برازنده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اصلاح نژاد دام
تلفن: 9133950704
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Morteza Mokhtari, Ali Esmailizadeh, roholla mirmahmoodi, zahra roudbari, Arsalan Brazandeh, Juan pablo Gutierrez, Ehsan Mohebbinejad (2024) Genetic and phenotypic analysis of reproductive traits in the Murciano-Granadina does: Predictive ability of the statistical models and estimation of genetic parameters SMALL RUMINANT RESEARCH: 232; 107221
2
یداله بدخشان، زهرا رودباری، ارسلان برازنده (1402) Investigation on Hypothalamic GABAergic system difference of local and Leghorn hens based on RNA-Seq dataset بیوتکنولوژی کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران: 2; 12
3
ارسلان برازنده (1402) مطالعه ژنهای موثر بر تولید الیاف پشم در گوسفند برپایه آنالیز هستی شناسی بیوتکنولوژی کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران: 15; 25-40
4
yadolla badakshan, zahra roudbari, Arsalan Brazandeh (2023) Broiler heart muscle monoaminergic receptors alteration in response to chronic heat stress: based on transcription analysis Archives of Razi Institute: 2; 14
5
6
سمیه ابوالقاسمی، جمیل بهرامپور، یداله بدخشان، روح اله میر محمودی، ارسلان برازنده (1401) بررسی اثر تزریق درون صفاقی ویتامینC بر مصرف خوراک و متابولیت های خونی گوسفندان کرمانی تحت تنش گرمایی حاد تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: ;
7
ارسلان برازنده (1401) فراتحلیل مطالعات مرتبط با پارامترهای ژنتیکی صفات الیاف در بزهای کرکی علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی: 10.22092/asj.2022.359485.2247; 10.22092/asj.2022.35
8
Morteza Mokhtari, Arsalan Brazandeh, zahra roudbari, jamil bahrampour, Farhad Ghafouri, Mahmoud Amiri Roudbar (2022) Genetic analysis of parent-of-origin effects on growth traits and yearling greasy fleece weight in Raeini Cashmere goat SMALL RUMINANT RESEARCH: 216; 106813
9
yadolla badakshan, Arsalan Brazandeh (2022) Chronic Heat Stress Effect on Metabolic Parameters of Poultry: A Meta-Analysis poultry Science Journal: 2; 9
10
Arsalan Brazandeh, Morteza Mokhtari, zahra roudbari, roholla mirmahmoodi (2022) A meta-analysis study of the association between FecB polymorphism and litter size in sheep Journal of Livestock Science and Technology: ;
11
Morteza Mokhtari, Arsalan Brazandeh, zahra roudbari, Farhad Ghafouri, Mahmoud Amiri Roudbar (2022) Quantifying parent-of-origin variation in growth and reproductive traits of Kermani sheep Journal of Agricultural Science: 160; -
12
Morteza Jafaroghli, Farhad Ghafouri, Seyed Javad Khorami, Arsalan Brazandeh, Morteza Mokhtari (2022) Application of structural equation models for genetic evaluation of lifetime reproductive traits and age at first lambing in Moghani sheep SMALL RUMINANT RESEARCH: 214; 106
13
Morteza Mokhtari, Arsalan Brazandeh, zahra roudbari, Farhad Ghafouri, Najmeh Kargar Borzi (2022) Sexual dimorphism in early body weight traits of Raeini Cashmere goat: sex-specific heritability and cross-sex correlations Journal of Livestock Science and Technology: 10; 1-6
14
جمیل بهرامپور، علیرضا عرببور، مرتضی مختاری، ارسلان برازنده، فهیمه دلفاردی (1400) ریسک فاکتورهای سقط جنین در جمعیت گوسفند و بز جنوب کرمان فصلنامه محیط زیست جانوری: ;
15
نصیر کریمی، محمد تقی بیگی نصیری، ارسلان برازنده (1400) برآورد پارامترهای ژنتیکی زنده مانی در بره های گوسفند عربی با استفاده از دو مدل خطی و ویبال پژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد: 13; 303-312
16
زهرا رودباری، عبدالوهاب ابراهیمی گرجی، ارسلان برازنده (1400) ساخت واکسن پلی اپی توپی بر علیه بیماری نیوکاسل بوسیله طراحی ایمونوانفورماتیکی پروتئین های ایمنی زا بیوتکنولوژی کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران: 13; 171-188
17
Arsalan Brazandeh, Morteza Mokhtari, moslem moghbeli dabene, zahra roudbari (2020) Analyzing Simple Sequence Repeats Derived from Expressed Sequence Tags in Dromedary Camels Iranian Journal of Applied Animal Science: 10; 555-565
18
ارسلان برازنده، مرتضی مختاری، الهام بهدانی، زهرا رودباری (1399) بازسازی شبکه ژنهای همبیان مرتبط با رشد و تکامل فولیکولهای الیاف در جنین بز کرکی پژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد: 12; 231-240
19
مرتضی مختاری، ارسلان برازنده، مسلم مقبلی، زهرا رودباری (1399) ارزیابی ژنتیکی صفات تولید مثلی بز کرکی رائینی با مدل های معادلات ساختاری علوم دامی ایران: 51; 49-59
20
محبوبه کرد، محمدرضا محمدآبادی، علی اسماعیلی زاده کشکوئیه، ارسلان برازنده (1398) مطالعه تغییرات، پیش بینی مؤلفه های واریانس و فراسنجه های ژنتیکی تابع توزیع زنده مانی در میش های نژاد کرمانی پژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد: 11(4); 489-499
21
Morteza Mokhtari, Arsalan Brazandeh, moslem moghbeli dabene, zahra roudbari, Najmeh Kargar Borzi (2019) Inferring causal relationships among growth traits in Kermani sheep applying structural equation modeling Journal of Livestock Science and Technology: 7 (2); 29-35
22
زهرا رودباری، مرتضی مختاری، ارسلان برازنده، حمیدرضا سیدآبادی (1398) شناسایی بیومارکرهای بیان ژن جهت تشخیص مصرف غیر قانونی محرکهای رشد استروئیدی در کشتارگاه ها تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: 124; 2-8
23
malihe Khorshidi Jalali, Mohammad Mohammadabadi, Ali Esmailizadeh, Arsalan Brazandeh, Babenko O. I. (2019) Comparison of Artificial Neural Network and Regression Models for Prediction of Body Weight in Raini Cashmere Goat Iranian Journal of Applied Animal Science: 9; 453-461
24
Arsalan Brazandeh, Mohammad Mohammadabadi, Mostafa Ghaderi‐Zefrehei, Farjad Rafeie, Ikhide Imumorin (2019) Whole genome comparative analysis of CpG islands in camelid and other mammalian genomes MAMMALIAN BIOLOGY: 98; 73-79
25
moslem moghbeli dabene, Arsalan Brazandeh, Morteza Mokhtari, Omid Ali Esmaeilipour, yadolla badakshan (2018) Evaluation of Body Surface Temperature in Broiler Chickens during the Rearing Period Based on Age, Air Temperature and Feather Condition Iranian Journal of Applied Animal Science: 8; 499-504
26
سکینه دهقان، امیر موسائی، امید علی اسماعیلی پور، ارسلان برازنده (1397) تأثیر مکمل روی-متیونین بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و متابولیت های خون بره های پرواری مجله تولیدات دامی: 3; 411-424
27
فاطمه محمدی، محمدرضا محمدآبادی، ارسلان برازنده، مسعود اسدی فوزی (1396) مطالعه تابع توزیع زنده مانی در بزغاله های کرکی راینی از تولد تا یکسالگی پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: 5; 145-152
28
فاطمه محمدی، محمدرضا محمدآبادی، ارسلان برازنده (1396) برآورد فراسنجه های ژنتیکی زنده مانی در بزغاله های کرکی راینی با استفاده از دو مدل خطی و ویبال علوم دامی ایران: دوره 48 شماره 2; 297-304
29
Arsalan Brazandeh, Mohammad Mohammadabadi, Mostafa Ghaderi‐Zefrehei, Hossein Nezamabadi (2016) Genome-wide analysis of CpG islands in some livestock genomes and their relationship with genomic features CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE: 61; 487-495
30
Arsalan Brazandeh, Mohammad Mohammadabadi, Mostafa Ghaderi‐Zefrehei, Hossein Nezamabadi (2016) Predicting CpG Islands and Their Relationship with Genomic Feature in Cattle by Hidden Markov Model Algorithm Iranian Journal of Applied Animal Science: 6; 571-579
مقاله ارائه‌شده
1
مرتضی مختاری، زهرا رودباری، ارسلان برازنده، روح اله میر محمودی (1402) مقایسه قابلیت پیش بینی مدل های معادلات ساختاری و مختلط مرسوم برای ارزیابی ژنتیکی صفات تولید مثلی ترکیبی گوسفند کرمانی دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دام ایران، ایران، تهران
2
زهرا رنجبری نسب، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، فاطمه شهدادی، ارسلان برازنده (1401) اثر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی هشتمین همایش ملی علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، ایران، تهران
3
مرتضی مختاری، ارسلان برازنده، زهرا رودباری، محمد سفلایی شهربابک، نجمه کارگر برزی، فرهاد غفوری کسبی (1401) واکاوی ژنتیکی دو شکلی جنسی افزایش وزن روزانه پیش از شیرگیری در گوسفند کرمانی ششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، ایران، کرمان
4
مرتضی مختاری، ارسلان برازنده، زهرا رودباری، محمد سفلایی شهربابک، نجمه کارگر برزی، فرهاد غفوری کسبی (1401) نقش اثرات آتوزومی و وابسته به جنس در ارزیابی ژنتیکی صفات رشد بز کرکی رائینی ششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، ایران، کرمان
5
زهرا رنجبری نسب، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، فاطمه شهدادی، ارسلان برازنده (1401) اثر اسپیرولینا پلاتنسیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده بر متابولیتهای خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی ششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، ایران، کرمان
6
ارسلان برازنده، زهرا رودباری، مرتضی مختاری، یداله بدخشان (1400) فراتحلیل وراثت پذیری صفت وزن کرک در بزهای کرکی اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی، ایران، جیرفت
7
رحیمه فاریابی، امیر موسائی، جمیل بهرامپور، ارسلان برازنده (1400) اثر افزودن گیاه مرتعی درمنه به جیره غذایی بر مصرف خوراک و رفتارهای تغذیه ای بره های نر کرمانی نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، ساری
8
زهرا رنجبری نسب، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، فاطمه شهدادی، ارسلان برازنده (1400) اثر اسپیرولینا پلاتنسیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده بر جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، ساری
9
سوده نادری، جمیل بهرامپور، امیر موسائی، ارسلان برازنده (1400) اثر افزودن خرمای ضایعاتی و تفاله مرکبات به سیلوی بوته سیب زمینی اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی، ایران، بیرجند
10
زهرا رنجبری نسب، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، فاطمه شهدادی، ارسلان برازنده (1399) اثر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده بر مورفولوژی رودۀ باریک جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی اولین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
11
مرتضی مختاری، ارسلان برازنده، زهرا رودباری، مسلم مقبلی، محمد حسین بناءبازی (1398) برآورد پارامترها و روند ژنتیکی و فنوتیپی نخستین فاصله گوسالهزایی در گاوهای هلشتاین ایران پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، ایران، کرمان
12
مرتضی مختاری، ارسلان برازنده، زهرا رودباری، مسلم مقبلی، محمد سفلایی شهربابک (1398) ارزیابی ژنتیکی سن زایش در گاوهای هلشتاین ایران پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، ایران، کرمان
13
رحیمه فاریابی، امیر موسائی، جمیل بهرامپور، ارسلان برازنده (1397) بررسی ارزش غذایی علوفه گیاه مرتعی درمنه دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
14
زهرا پاداش، امید علی اسماعیلی پور، ارسلان برازنده (1397) اثر روغن ماهی و سلنیوم بر عملکردجوجه های گوشتی در دوره ی آغازین دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
15
زهرا رودباری، مرتضی مختاری، ارسلان برازنده (1397) بررسی شبکه ژن های تنظیم کننده رشد ماهیچه با استفاده از پروفایل بیان ژن در گاو گوشتی هشتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، سنندج
16
مرتضی مختاری، ارسلان برازنده، مسلم مقبلی، زهرا رودباری (1397) ارزیابی ژنتیکی زنده مانی از تولّد تا شیرگیری در بز کرکی رائینی با استفاده از مدلهای خطی و آستانهای هشتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، سنندج
17
زهرا رودباری، ارسلان برازنده، مرتضی مختاری (1397) ادغام سازی شبکه های ژنی جهت معرفی ژنهای کلیدی مرتبط با چربی داخل عضلانی در گاو گوشتی دومین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم دامی، ایران، بیرجند
18
ارسلان برازنده، مرتضی مختاری، مسلم مقبلی (1396) کاوش توالی های تظاهر یافته برچسب دار (EST) جهت شناسایی نشانگرهای جدید EST-SSR در گونه بز سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، ایران، ساری
19
ارسلان برازنده، نصیر کریمی، محمد تقی بیگی نصیری (1396) تجزیه ژنتیکی زنده مانی از تولد تا یک سالگی در گوسفند عربی سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، ایران، ساری
20
ارسلان برازنده، مرتضی مختاری، مسلم مقبلی (1396) مطالعه ساختار ژنتیکی و همخونی در جمعیت گوسفند عربی سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، ایران، ساری
21
سمانه رستمی، محمدرضا محمدآبادی، احمد آیت اللهی مهرجردی، ارسلان برازنده (1396) بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت بز کرکی راینی با استفاده از ساختار شجره چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
22
فاطمه محمدی، محمدرضا محمدآبادی، مسعود اسدی فوزی، ارسلان برازنده (1396) بررسی عوامل محیطی موثر بر صفات زنده مانی از تولد تا یکسالگی در بز کرکی راینی چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
23
فاطمه محمدی، محمدرضا محمدآبادی، مسعود اسدی فوزی، ارسلان برازنده (1396) تجزیه ژنتیکی زنده مانی از تولد تا یکسالگی در بز کرکی راینی چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
24
سمانه رستمی، محمدرضا محمدآبادی، احمد آیت اللهی مهرجردی، ارسلان برازنده (1396) بررسی ساختار جمعیت ی َمخًوی در جمعیت بس کرکی رایىی چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
25
مرتضی مختاری، مسلم مقبلی، ارسلان برازنده، محمد سفلایی شهربابک (1396) ارزیابی ژنتیکی فاصله بزغاله زایی و سن نخستین زایش در بز کرکی راینی چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
26
مسلم مقبلی، ارسلان برازنده، مرتضی مختاری، احمد آیت اللهی مهرجردی (1396) اثر همخونی بر پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر در گاوهای هلشتاین استان یزد چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
27
مسلم مقبلی، مرتضی مختاری، ارسلان برازنده (1396) تأثیر همخونی بر صفات فاصله گوسالهزایی و روزهای باز در گاوهای هلشتاین استان یزد چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
28
سمانه رستمی، محمدرضا محمدآبادی، ارسلان برازنده، احمد آیت اللهی مهرجردی (1395) اثر همخونی بر وزن شیرگیری در بز کرکی راینی هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، کرج
29
فاطمه محمدی، محمدرضا محمدآبادی، ارسلان برازنده، مسعود اسدی فوزی (1395) تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات زنده مانی بزغاله های راینی از تولد تا یکسالگی هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، کرج
30
نصیر کریمی، محمد تقی بیگی نصیری، ارسلان برازنده (1395) برآورد پارامترهای ژنتیکی میزان زنده مانی قبل از شیرگیری در بره های نژاد گوسفند عربی هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، کرج
31
محبوبه کرد، محمدرضا محمدآبادی، ارسلان برازنده، مسعود اسدی فوزی (1395) مطالعه ژنتیکی صفات طول عمر اقتصادی در گوسفند نژاد کرمانی هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، کرج
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
جمیل بهرامپور، علیرضا عرببور، مرتضی مختاری، ارسلان برازنده، فهیمه دلفاردی (1399) ریسک فاکتورهای سقط جنین در جمعیت گوسفند و بز جنوب کرمان اداره دامپزشکی جنوب کرمان
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
علی اکبر حسن پور بریجانی، روح اله میر محمودی، یداله بدخشان، ارسلان برازنده، جمیل بهرامپور (1401) تاثیر تزریق درون صفاقی اسیدآمینه تریپتوفان به گوساله های جرسی بر مصرف غذا، دمای رکتوم، ضربان قلب، تعداد تنفس و برخی متاولیت های خون
6
فهیمه اسکندری، روح اله میر محمودی، یداله بدخشان، ارسلان برازنده، جمیل بهرامپور (1400) تاثیر تزریق داخل صفاقی اسیدآمینه آرژینین بر مصرف خوراک، دمای بدن و برخی متابولیت های بیوشیمیایی گوسفند نژاد کرمانی
7
سمیه مرسلپور، روح اله میر محمودی، یداله بدخشان، ارسلان برازنده، جمیل بهرامپور (1400) تاثیرتزریق داخل صفاقی اسیدآمینه اورنیتین برمصرف خوراک، دمای بدن و برخی متابولیت های بیوشیمیایی گوسفند نژاد کرمانی
8
سمیه ابوالقاسمی، یداله بدخشان، جمیل بهرامپور، ارسلان برازنده، روح اله میر محمودی (1400) تأثیر تزریق درون صفاقی ویتامینC در طول استرس گرمایی بر متابولیت های خون و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گوسفند
9
نبی الله سالاری، روح اله میر محمودی، یداله بدخشان، ارسلان برازنده، جمیل بهرامپور (1400) تأثیر تزریق داخل صفاقی اسید آمینه تریپتوفان بر مصرف خوراک، دمای بدن و برخی متابولیت های بیوشیمیایی گوسفند نژاد کرمانی
10
11
12
حمداله سلیمانی، ارسلان برازنده، روح اله میر محمودی، حسین دوماری، امید علی اسماعیلی پور (1399) برسی تاثیر افزودن خوراکی دانه گرده خرما بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی و تولید مثلی مرغان تخمگذار در اواخر دوره تولید
13
زهرا میرمحمودی، روح اله میر محمودی، زهرا رودباری، مرتضی مختاری، ارسلان برازنده (1398) بررسی غلظت پارامترهای بیوشیمیای مایع فولیکولی و ارتباط آنها با حضور جسم زرد در گاوهای بومی جنوب استان کرمان
14
15
16
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!