اگرواکولوژی و راهبردهایی برای تغییر اقلیم

صفحه نخست /انتشارات/اگرواکولوژی و راهبردهایی برای ...
اگرواکولوژی و راهبردهایی برای تغییر اقلیم
دریافت PDF کتاب
( 1019/25 کیلوبایت)
کشاورزی و نظام غذای جهانی با چالش های کلیدی تغذیه صحیح جمعیت نه میلیارد نفری تا سال 2050 مواجه خواهد شد، خصوصا در مناطقی که دسترسی های منطقه ای به غذا مهاجرت های زیادی را باعث می شود. بنابراین برای تأمین این نیاز اساسی نه تنها باید محیط زیست، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی حفظ شود، بلکه سایر موارد مرتبط با حفاظت و استفاده از بوم نظام ها مانند تولید سوخت های زیستی، حفظ تنوع زیستی، ذخیره کربن و تعدیل آب وهوا نیز مورد نظر قرارگیرد. تحقیقات در مورد تولیدات کشاورزی جهانی و امنیت غذایی در راستای توسعه پایدار در بسیاری از محافل علمی تاکنون صورت گرفته است . در کشاورزی بحث آگرواکولوژی، یکی از مواردی است که در چارچوب نظام های غذایی می تواند باعث توسعه پایدار شود، چراکه همزمان جنبه های زراعی، جنبه های اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی نیز در مقیاس های مختلف مورد توجه قرار خواهد گرفت. هرچند آگرواکولوژی به عنوان یک شاخه علمی در دهه های اخیر موردتوجه قرارگرفته است، ولی رهیافت نظام های غذایی در آن فقط چند سالی است که ظهور کرده است