08 بهمن 1400

جواد طایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اکولوژی گیاهان زراعی
تلفن: 09131065401
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی ، دانشگاه زابل ، ایران (1385 - 1390)
    عنوان رساله: پهنه بندی آگرواکوژیک با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و مدل WOFOST در حوضه آبخیز بروجن
  • کارشناسی ارشد زراعت ، دانشگاه زابل ، ایران (1381 - 1384)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده شهر ی بر عملکرد گندم، کیفیت دانه و ویژگی های خاک در منطقه سیستان
  • کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه شهرکرد ، ایران (1377 - 1381)
    عنوان پایان‌نامه: نقش پتاسیم در فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
نازیلا ابوسعیدی، مهرانگیز جوکار، احمد آیین، جواد طایی (1400) ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زوفا تحت تاثیر تنش گرما و کود نیتروژن (مطالعه موردی: شرایط اقلیمی نیمه گرمسیری جیرفت) دانش کشاورزی و تولید پایدار: 31(2); 93-109
2
Shahin Jahan Nejati, Mehrangiz Jowkar, Javad Taei Semiromi (2021) Cyperus rotundus: a safe forage or hyper phytostabilizer species in copper contaminated soils International Journal of Phytoremediation: https://doi.org/10.1080/15226514.2021.1888072; https://doi.org/10.1
3
زینب روزپیکر، مهرانگیز جوکار، جواد طایی، بهاره پارسامطلق (1399) تأثیر سیستم کشت مخلوط افزایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های سودمندی زوفا (Hyssopus officinalis) و اسفرزه (Plantago ovate Forsk) دانش کشاورزی و تولید پایدار: 30 (4); 1-17
4
الهام درینی، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1397) بررسی اثر کشت مخلوط ذرت و سزبانیا بر عملکرد و کیفیت علوفه کشاورزی بوم شناختی انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران: 8(2); 68-81
5
مهین افضلی ساردو، جواد طایی، مهدیه امیری نژاد (1396) ارزیابی کارایی مدل WOFOST برای شبیه سازی عملکرد ذرت در شرایط کشت تابستانه در مناطق گرمسیری علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) پردیس کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران: دوره 49، شماره 1،; 57-64
6
جواد طایی، وهب میرباقری، ایرج امیری، ذبیح الله اعظمی ساردوئی (1396) ارزیابی تناسب اقلیمی کشاورزی الگوی کشت زمستانه سیب زمینی در استان کرمان تولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات: جلد دهم شماره اول بهار 1396; 95-113
7
شهین جهان نجاتی، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1396) ثر تنش مس، نیکل و کبالت بر خصوصیات جوانه زنی غده اویارسلام ارغوانی در شرایط آزمایشگاه علوم و تحقیقات بذر ایران: شماره 1، دوره4; 45-60
8
طیبه دلیری، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1395) اثر کشت مخلوط ارزن با سسبانیا بر کنترل علف های هرز پژوهش علفهای هرز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج: جلد هشتم - شماره اول 1395; 73-91
9
جواد طایی، ابراهیم امیری، احمد آیین، ناصر برومند، مهرانگیز جوکار (1395) ارزیابی کارایی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد پتانسیل سیب زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: مناطق گرمسیری جیرفت) به زراعی کشاورزی: doi: 10.22059/jci.2017.60480; 0
10
Iraj Amiri, Javad Taei Semiromi (2014) EFFECTS OF ZIZIPHUS SPINA TREE AS BIOTIC SHELTERBELT ON WIND SPEED FLUCTUATIONS IN AGRO ECOSYSTEMS Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences: 2014 Vol. 4 (2) April-June,; pp.568-575
11
جواد طایی، احمد قنبری، ابراهیم امیری، عبدالعلی غفاری، براتعلی سیاهسر، شمس اله ایوبی (1391) پهنه بندی آگرواکولوژیک گندم در حوضه آبریز بروجن: ارزیابی سیستم های زراعی دیم و آبی نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار: جلد22-شماره4-1391; 1-12
12
جواد طایی، احمد قنبری، عبدالعلی غفاری، براتعلی سیاهسر، ابراهیم امیری، شمس اله ایوبی (1390) New Landscape Planning Concepts to Management Strategies for Developing Agricultural Regions Notulae Scientia Biologicae: 2011, 3(4):; 51-57
13
احمد قنبری، جهانگیر عابدی کوپایی، جواد طایی (1385) اثر آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده شهری روی عملکرد و کیفیت گندم و برخی ویژگی های خاک در منطقه سیستان علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان: زمستان 1385 , دوره 10 , شماره 4 (الف) ;; از صفحه 59 تا صفحه 7
مقاله ارائه‌شده
1
نازیلا ابوسعیدی، مهرانگیز جوکار، احمد آیین، جواد طایی (1397) بررسی اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات کمی زوفا در شرایط اقلیمی نیمه گرمسیری جیرفت دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
2
زینب روزپیکر، مهرانگیز جوکار، جواد طایی، بهاره پارسامطلق (1397) بررسی عملکرد و اجزای عملکرد اسفرزه در کشت مخلوط با زوفا پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، کرج
3
نادر عارفی، جواد طایی، حسین میغانی، مهرانگیز جوکار (1396) اثر تاریخ کاشت بر تولید ماده خشک ژنوتیپ های مختلف بادام زمینی (‏Arachis hypogaea L.‎‏) در ‏منطقه رودبار جنوب اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)، ایران، بیرجند
4
فاطمه اسفندیاری، جواد طایی، مهرانگیز جوکار (1396) تعیین درجه حرارت های کاردینال خار مریم ) Silybum marianum ( در مرحله جوانه زنی دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران، ایران، ارومیه
5
نجمه سلطانی، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1395) أثر پرایمینگ بذر بر برخی مولفه های جوانه زنی بذر کنجد در شرایط تنش شوری اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
6
فاطمه اسفندیاری، جواد طایی، مهرانگیز جوکار (1395) اثر تاریخ کاشت بر تولید ماده خشک اکوتیپهای مختلف خارمریم در منطقه جیرفت اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
7
محمد روز خش، جواد طایی، مهرانگیز جوکار (1395) بررسی عکس العمل سزبانیا به پتانسیل های اسمزی حاصل از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
8
جواد طایی، وهب میرباقری (1395) تحلیل مکانی الگوی دوره رشد برای کشت پاییزه سیب زمینی در استان کرمان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
9
جواد طایی، وهب میرباقری (1395) تحلیل پراکنش زمانی تنش گرما در الگوهای مختلف کاشت سیب ز مینی در استان کرمان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
10
مریم مسلمی، مهدیه امیری نژاد، جواد طایی (1395) بررسی اثر تنش القایی سالیسیلیک اسید بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی همیشه بهار اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
11
مهرانگیز جوکار، جواد طایی، محمد روزخش (1395) بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخصهای رشد گیاه سزبانیا در منطقه جیرفت دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، گیلان
12
نجمه سلطانی، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1395) بررسی اثر تنش شوری با نمک کلریدسدیم بر شاخصهای جوانهزنی بذر کنجد دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، گیلان
13
نجمه سلطانی، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1395) تاثیر اسموپرایمینگ و هیدرو پرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی بذر کنجد دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، گیلان
14
نجیبه شهیکی، جواد طایی، حسین میغانی (1395) پهنهبندی احتمال وقوع تنش سرما برای درخت ماکادمیا در استان کرمان دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، گیلان
15
الهام درینی، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1395) ررسی تاثیر سری های جایگزینی کشت مخلوط ذرتZea mays L. و سزبانیاSesbania sesban بر وزن خشک علف های هرز دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، گرگان
16
طیبه دلیری، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1395) ارزیابی عملکرد علوفه ارزنPanicum miliaceum در کشت مخلوط با سزبانیاSesbania sesban دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، گرگان
17
مصطفی نیکزاد، جواد طایی، ابراهیم امیری، ذبیح الله اعظمی ساردوئی، نادیا بهره مند (1394) بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجای عملکرد ارقام سیب زمینی در منطقه جیرفت سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، ایران، تهران
18
سمیه امیری زاده، جواد طایی، حسین میغانی (1394) پهنه بندی زمان رسیدگی انگور یاقوتی (‏Vitis vinifera cv. Yaghouti‏) بر اساس شاخص نیاز حرارتی در استان کرمان نخستین کنگره بین المللی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران، ایران، تهران
19
مهین افضلی ساردو، جواد طایی، مهدیه امیری نژاد (1394) تخمین پتانسیل عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از مدل های شبیه سازی در مناطق جتوبی استان کرمان سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، تهران
20
شهین جهان نجاتی، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1394) تعیین سطح آستانه تحمل گیاه اویارسلام ارغوانی تحت شرایط تنش فلزات سنگین دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان، ایران، کرمان
21
عبدالرحمان میرزایی، جواد طایی (1393) برتغییر اقلیم، کشاورزی و امنیت غذایی اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
22
مصطفی نیکزاد، جواد طایی، ذبیح الله اعظمی ساردوئی، نادیا بهره مند، مهرانگیز جوکار (1393) بررسی اثرات تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در منطقه جیرفت اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
23
ذبیح الله اعظمی ساردوئی، محمد روز خش، جواد طایی، حمیدرضا علیزاده، فرناز فکرت (1393) تاثیر آفتابدهی خاک به عنوان روشی اکولوژیک در کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانی Cyperus) rotundus L. ) در منطقه جیرفت اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
24
جواد طایی، محمد روزخش، مهرانگیز جوکار (1393) بررسی روشهای مختلف شکست خواب بذر سزبانیا اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
25
حمیدرضا باقری، محمد حسین قرینه، قدرت اله فتحی، جواد طایی، عبدالمحمد محنت کش، بهرام اندرزیان (1393) ارزیابی صفات کیفی و فیزیولوژیک سیبزمینی تحت تاثیر رژیمهای آبیاری و سطوح کود نیتروژن اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، ایران، 2
26
عبدالرحمان میرزایی، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1393) اثر آللوپاتیک عصاره آبی اندام های هوایی و زمینی ارزن معمولی بر جوانه زنی و فاکتورهای رشد گیاهچه پیاز اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، ایران، 2
27
جواد طایی، شمس اله ایوبی، عبدالعلی غفاری، احمد قنبری (1393) پهنه بندی آگرواکولوژیگ گندم جو سیب ز مینی و یونجه در دشت های بروجن و گندمان اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، ایران، 2
28
جواد طایی (1393) پهنه بندی آگرواکولوژیک برنامه ای راهبردی برای توسعه پایدار اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، ایران، 2
29
حمیدرضا باقری، محمد حسین قرینه، قدرت اله فتحی، جواد طایی، عبدالمحمد محنت کش، بهرام اندرزیان (1393) بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد غده سیبزمینی در شرایط تنش خشکی و کنترل اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، ایران، 2
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
جواد طایی، ابراهیم امیری، احمد آیین، ناصر برومند، مهرانگیز جوکار (1396) بهینه سازی مدیریت آب و نیتروژن در سیب زمینی با استفاده از مدل رشد و نمو DSSAT دانشگاه جیرفت
3
مهرانگیز جوکار، جواد طایی، علی عبدزاده گوهری (1396) بررسی سازگاری اکولوژیک بادام زمینی با الگوی کاشت بهاره در در شرایط اقلیمی نیمه گرمسیری جیرفت دانشگاه جیرفت
4
مهرانگیز جوکار، جواد طایی، محمد روز خش (1396) ارزیابی سازگاری اکولوژیک گیاه سزبانیا (Sesbania sesban) در شرایط نیمه گرمسیری جنوب استان کرمان دانشگاه جیرفت
5
ذبیح الله اعظمی ساردوئی، محمد روزخش، جواد طایی، فرناز فکرت، حمیدرضا علیزاده (1395) بررسی اثر آفتابدهی خاک به عنوان روش اکولوژیک در کنترل علف هرز اویارسلام دانشگاه جیرفت
6
جواد طایی، ابراهیم امیری، احمد آیین، ناصر برومند، مهرانگیز جوکار (1394) بهینه سازی مدیریت آب و نیتروژن در سیب زمینی با استفاده از مدل رشد و نمو DSSAT دانشگاه جیرفت
7
جواد طایی، وهب میرباقری، ایرج امیری، ذبیح الله اعظمی ساردوئی (1394) ارزیابی تناسب آگروکلیماتیک مناطق جنوبی استان کرمان برای تولید سیب زمینی دانشگاه جیرفت
پایان‌نامه
1
2
3
4
نادر عارفی، حسین میغانی، جواد طایی، مهرانگیز جوکار (1396) بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی
5
6
7
8
9
نجیبه شهیکی، جواد طایی، حسین میغانی (1395) ارزیابی تناسب آگروکلیماتیک ماکادامیا در استان کرمان
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
فاطمه زارعی، جواد طایی، محسن عادلی ساردوئی (1394) ارزیابی پایداری نظام های زراعی رایج در منطقه جهرم
کتاب
1
جواد طایی، مهرانگیز جوکار، ایرج امیری (1397) اگرواکولوژی و راهبردهایی برای تغییر اقلیم شابک:978-600-96475-2-1
2
فرناز فکرت، ذبیح الله اعظمی ساردوئی، یداله بدخشان، جواد طایی (1393) چشم اندازهای کشاورزی 2011 تا 2020 شابک:978-600-7403--60-0
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!