شوراهای پژوهشی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی

شوراهای پژوهشی، نهادهای تصمیم گیرنده در مورد سیاست‌ها و اولویت‌های دانشگاه هستند. این شوراها دارای یک ساختار سلسله‌مراتبی‌اند که در رأس آن‌ها "شورای پژوهشی دانشگاه" قرار دارد؛ و دیگر شوراها، مانند: شوراهای پژوهشی دانشکده‌ها، و ... به نوعی، زیر مجموعه آن می‌باشند.

Skip Navigation Links.
Collapse شورای پژوهشی دانشگاهشورای پژوهشی دانشگاه
شورای مالی
شورای پژوهشی گروه شیمی
کمیته منتخب
Collapse شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعیشورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
شورای پژوهشی گروه محیط زیست
شورای پژوهشی گروه مهندسی طبیعت 1
شورای پژوهشی گروه شیلات
Collapse شورای پژوهشی دانشکده علوم پایهشورای پژوهشی دانشکده علوم پایه
شورای پژوهشی گروه ریاضی
شورای پژوهشی گروه زیست شناسی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده کشاورزیشورای پژوهشی دانشکده کشاورزی
گروه مهندسی صنایع غذایی
شورای پژوهشی گروه مهندسی آب
شورای پژوهشی گروه اقتصاد و ترویج کشاورزی
شورای پژوهشی گروه مکانیک بیوسیستم
شورای پژوهشی گروه علوم دامی
شورای پژوهشی گروه علوم خاک
شورای پژوهشی گروه گیاهپزشکی
شورای پژوهشی گروه زراعت و اصلاح نباتات
شورای پژوهشی گروه علوم باغبانی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانیشورای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شورای پژوهشی گروه باستان شناسی
شورای پژوهشی گروه جغرافیا
شورای پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی
شورای پژوهشی گروه باستان شناسی و تاریخ
شورای پژوهشی گروه معارف
Collapse شورای پژوهشی دانشکده فنی مهندسیشورای پژوهشی دانشکده فنی مهندسی
شورای پژوهشی گروه مهندسی عمران
شورای پژوهشی گروه مهندسی مکانیک
شورای پژوهشی گروه مهندسی برق