چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی گروه علوم خاک

یکشنبه / 03 اسفند 1399

چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی گروه علوم خاک

ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر محبوبه زاهدی فر و جناب آقای دکتر مرتضی مختاری و جناب آقای دکتر مهدی دهرامی و جناب اقای دکتر محسن شرافتمند راد

دوشنبه / 22 دی 1399

ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر محبوبه زاهدی فر و جناب آقای دکتر مرتضی مختاری و جناب آقای دکتر مهدی دهرامی و جناب اقای دکتر محسن شرافتمند راد

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه برق در نشریات Q1

شنبه / 17 آبان 1399

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه برق در نشریات Q1

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه شیمی در نشریات Q1

شنبه / 17 آبان 1399

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه شیمی در نشریات Q1

بایگانی خبرها