درج چارک نشریات در سامانه

چهارشنبه / 29 آذر 1396

-

راهنمای سامانه پژوهشی ژیرو

شنبه / 23 بهمن 1395

اعضای هیئت علمی و کاربران محترم می توانند با دانلود فایل زیر نحوه استفاده از بخش های مختلف سامانه پژوهشی را مشاهده کنند.

بایگانی خبرها