08 بهمن 1400

مهرانگیز جوکار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اکولوژی گیاهان زراعی
تلفن: 09173285800
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
نازیلا ابوسعیدی، مهرانگیز جوکار، احمد آیین، جواد طایی (1400) ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زوفا تحت تاثیر تنش گرما و کود نیتروژن (مطالعه موردی: شرایط اقلیمی نیمه گرمسیری جیرفت) دانش کشاورزی و تولید پایدار: 31(2); 93-109
2
Shahin Jahan Nejati, Mehrangiz Jowkar, Javad Taei Semiromi (2021) Cyperus rotundus: a safe forage or hyper phytostabilizer species in copper contaminated soils International Journal of Phytoremediation: https://doi.org/10.1080/15226514.2021.1888072; https://doi.org/10.1
3
زینب روزپیکر، مهرانگیز جوکار، جواد طایی، بهاره پارسامطلق (1399) تأثیر سیستم کشت مخلوط افزایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های سودمندی زوفا (Hyssopus officinalis) و اسفرزه (Plantago ovate Forsk) دانش کشاورزی و تولید پایدار: 30 (4); 1-17
4
مریم احمد زاده، حسین میغانی، مهدیه امیری نژاد، مهرانگیز جوکار، حسین بی باک (1397) شاخص های جمعیتی علف های هرز نظام های زراعی تک کشتی پیاز (Allium cepa L.) در منطقه جیرفت بوم شناسی کاربردی (دانشگاه صنعتی اصفهان): 7(3); 1-11
5
الهام درینی، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1397) بررسی اثر کشت مخلوط ذرت و سزبانیا بر عملکرد و کیفیت علوفه کشاورزی بوم شناختی انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران: 8(2); 68-81
6
شهین جهان نجاتی، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1396) ثر تنش مس، نیکل و کبالت بر خصوصیات جوانه زنی غده اویارسلام ارغوانی در شرایط آزمایشگاه علوم و تحقیقات بذر ایران: شماره 1، دوره4; 45-60
7
عبدالرحمان میرزایی، مهرانگیز جوکار، مهدیه امیری نژاد، حسین بی باک (1395) بررسی اثر تک کشتی سیب زمینی) Solanum tuberosum L. ( بر تراکم و تنوع علفهای هرز در بوم نظامهای زراعی جیرفت پژوهش علف های هرز: 8; 1-14
8
طیبه دلیری، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1395) اثر کشت مخلوط ارزن با سسبانیا بر کنترل علف های هرز پژوهش علفهای هرز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج: جلد هشتم - شماره اول 1395; 73-91
9
جواد طایی، ابراهیم امیری، احمد آیین، ناصر برومند، مهرانگیز جوکار (1395) ارزیابی کارایی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد پتانسیل سیب زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: مناطق گرمسیری جیرفت) به زراعی کشاورزی: doi: 10.22059/jci.2017.60480; 0
10
مقاله ارائه‌شده
1
مهرانگیز جوکار (1399) بررسی اثر پرایمینگ بذر بر میزان کاتیون ها ی پتاسیم و سدیم گیاه دارویی ماریتیغال در شرایط تنش شوری اولین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
2
نازیلا ابوسعیدی، مهرانگیز جوکار، احمد آیین، جواد طایی (1397) بررسی اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات کمی زوفا در شرایط اقلیمی نیمه گرمسیری جیرفت دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
3
مهرانگیز جوکار، الهام درینی، طیبه دلیری (1397) ( بررسی شاخصهای جوانه زنی گیاه دارویی شویدAnethum graveolelens L.)تحت تنش برخی فلزات سنگین پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، کرج
4
زینب روزپیکر، مهرانگیز جوکار، جواد طایی، بهاره پارسامطلق (1397) بررسی عملکرد و اجزای عملکرد اسفرزه در کشت مخلوط با زوفا پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، کرج
5
سمیه بدخشان، مریم احمد زاده، مهرانگیز جوکار (1397) بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره سزبانیا (Sesbania rostrata )بر برخی فاکتورهای جوانهزنی گندم پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، کرج
6
مهرانگیز جوکار (1397) The Effect of Seed Priming on MDA, Alpha, Gama And Delta Tocopherol and Solube Sugars Levels of Milk Thistle (Silybum Marianum) Seeds Under Salinity هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی، ایران، شیراز
7
نادر عارفی، جواد طایی، حسین میغانی، مهرانگیز جوکار (1396) اثر تاریخ کاشت بر تولید ماده خشک ژنوتیپ های مختلف بادام زمینی (‏Arachis hypogaea L.‎‏) در ‏منطقه رودبار جنوب اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)، ایران، بیرجند
8
فاطمه اسفندیاری، جواد طایی، مهرانگیز جوکار (1396) تعیین درجه حرارت های کاردینال خار مریم ) Silybum marianum ( در مرحله جوانه زنی دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران، ایران، ارومیه
9
نجمه سلطانی، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1395) أثر پرایمینگ بذر بر برخی مولفه های جوانه زنی بذر کنجد در شرایط تنش شوری اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
10
مریم احمد زاده، حسین میغانی، مهدیه امیری نژاد، مهرانگیز جوکار، حسین بی باک (1395) اثر دوره کشت بر بانک بذر علفهای هرز پیاز ( )Allium cepaدر منطقه جیرفت اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
11
مریم احمد زاده، حسین میغانی، مهدیه امیری نژاد، مهرانگیز جوکار، حسین بی باک (1395) اثر نظام‎ ‎های زراعی تک کشتی پیاز‎ (Allium cepa) ‎بر بانک بذر علف‎ ‎هرز آفتاب‎ ‎پرست(‏‎(Heliotropium europium اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
12
مهرانگیز جوکار (1395) ارزیابی اثرات سمی نیکل بر جوانه زنی بذر گیاه سزبانیا اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
13
مهرانگیز جوکار (1395) بررسی واکنش جوانهزنی سزبانیا به سطوح مختلف تنش کبالت اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
14
محمد روز خش، جواد طایی، مهرانگیز جوکار (1395) بررسی عکس العمل سزبانیا به پتانسیل های اسمزی حاصل از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
15
فاطمه اسفندیاری، جواد طایی، مهرانگیز جوکار (1395) اثر تاریخ کاشت بر تولید ماده خشک اکوتیپهای مختلف خارمریم در منطقه جیرفت اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
16
نجمه سلطانی، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1395) تاثیر اسموپرایمینگ و هیدرو پرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی بذر کنجد دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، گیلان
17
نجمه سلطانی، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1395) بررسی اثر تنش شوری با نمک کلریدسدیم بر شاخصهای جوانهزنی بذر کنجد دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، گیلان
18
مهرانگیز جوکار، جواد طایی، محمد روزخش (1395) بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخصهای رشد گیاه سزبانیا در منطقه جیرفت دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، گیلان
19
طیبه دلیری، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1395) ارزیابی عملکرد علوفه ارزنPanicum miliaceum در کشت مخلوط با سزبانیاSesbania sesban دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، گرگان
20
الهام درینی، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1395) ررسی تاثیر سری های جایگزینی کشت مخلوط ذرتZea mays L. و سزبانیاSesbania sesban بر وزن خشک علف های هرز دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، گرگان
21
مهرانگیز جوکار، حکیمه رحیمی (1394) استفاده از گیاهان مقاوم به شوری در اراضی شور و حاشیه ای اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی، ایران، همدان
22
مهرانگیز جوکار، سید مسعود قدمگاهی، سید مرتضی نظام خیرآبادی (1394) نقش گیاهان زراعی تراریخته در امنیت غذایی اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی، ایران، همدان
23
طیبه دلیری، مهرانگیز جوکار (1394) کودها و ایمنی محصولات کشاورزی اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، ایران، همدان
24
نجیبه شهیکی، مهرانگیز جوکار (1394) زیست فناوری و امنیت غذایی اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، ایران، همدان
25
پروین رستگاری، مهرانگیز جوکار، مهدیه امیری نژاد (1394) بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی گیاه شبدر قرمز در شرایط تنش خشکی اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، ایران، تهران
26
مریم دهقانی، ناصر برومند، صالح سنجری، مهرانگیز جوکار (1394) بررسی تاثیر تنش شوری دو نمک کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر صفات جوانه زنی گیاه بامیه چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
27
شهین جهان نجاتی، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1394) تعیین سطح آستانه تحمل گیاه اویارسلام ارغوانی تحت شرایط تنش فلزات سنگین دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان، ایران، کرمان
28
عبدالرحمان میرزایی، مهرانگیز جوکار (1393) بیوتروریسم و اگروتروریسم، امنیت غذایی و پدافند غیر عامل کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تبریز
29
عبدالرحمان میرزایی، مهرانگیز جوکار (1393) گیاه پالایی رهیافتی زیست محیطی اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
30
جواد طایی، محمد روزخش، مهرانگیز جوکار (1393) بررسی روشهای مختلف شکست خواب بذر سزبانیا اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
31
بهنام عزیزی، ذبیح الله اعظمی ساردوئی، مهرانگیز جوکار (1393) اگروتروریسم، آسیبشناسی و مدیریت بحران اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
32
بهنام عزیزی، مهرانگیز جوکار، مصطفی نیکزاد، ثریا محمدی، مرتضی صبایی فاضل (1393) بررسی اثر اللوپاتیک عصاره برگ درخت کهور) Prosopsis spp ( بر شاخصهای جوانه زنی بذر گندم اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
33
مصطفی نیکزاد، جواد طایی، ذبیح الله اعظمی ساردوئی، نادیا بهره مند، مهرانگیز جوکار (1393) بررسی اثرات تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در منطقه جیرفت اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
34
عبدالرحمان میرزایی، مهرانگیز جوکار (1393) کارایی مصرف اب در کشت مخلوط گیاهان زراعی و راهکارهای اکولوژیکی آن کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی، بابل، 13 شهریور 1393، ایران، بابل
35
عبدالرحمان میرزایی، مهرانگیز جوکار، جواد طایی (1393) اثر آللوپاتیک عصاره آبی اندام های هوایی و زمینی ارزن معمولی بر جوانه زنی و فاکتورهای رشد گیاهچه پیاز اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، ایران، 2
36
مهرانگیز جوکار، احمد قنبری، فواد مرادی (1392) ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کاتالاز، پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز گیاه دارویی ماریتیغال در شرایط تنش شوری اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، 2
37
مهرانگیز جوکار (1392) بررسی اثر شوری بر شاخصهای جوانه زنی گیاه دارویی ماریتیغال اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، 2
38
مهرانگیز جوکار (1392) برسی اثر پرایمینگ بذر بر اجزای سیلی مارین گیاه دارویی ماریتیغال در شرایط تنش شوری نخستین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی، ایران، تربت حیدریه
39
مهرانگیز جوکار (1392) تاثیر پرایمینگ بذر بر تغییر ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی ماریتیغال در شرایط تنش شوری نخستین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی، ایران، تربت حیدریه
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
جواد طایی، ابراهیم امیری، احمد آیین، ناصر برومند، مهرانگیز جوکار (1396) بهینه سازی مدیریت آب و نیتروژن در سیب زمینی با استفاده از مدل رشد و نمو DSSAT دانشگاه جیرفت
3
مهرانگیز جوکار، جواد طایی، علی عبدزاده گوهری (1396) بررسی سازگاری اکولوژیک بادام زمینی با الگوی کاشت بهاره در در شرایط اقلیمی نیمه گرمسیری جیرفت دانشگاه جیرفت
4
مهرانگیز جوکار، جواد طایی، محمد روز خش (1396) ارزیابی سازگاری اکولوژیک گیاه سزبانیا (Sesbania sesban) در شرایط نیمه گرمسیری جنوب استان کرمان دانشگاه جیرفت
5
جواد طایی، ابراهیم امیری، احمد آیین، ناصر برومند، مهرانگیز جوکار (1394) بهینه سازی مدیریت آب و نیتروژن در سیب زمینی با استفاده از مدل رشد و نمو DSSAT دانشگاه جیرفت
پایان‌نامه
1
2
3
نادر عارفی، حسین میغانی، جواد طایی، مهرانگیز جوکار (1396) بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی
4
5
مریم احمد زاده، حسین میغانی، مهدیه امیری نژاد، حسین بی باک، مهرانگیز جوکار (1396) مطالعه بانک بذر و پویایی علف های هرز در دوره های تداوم تک کشتی تولید پیاز در منطقه جیرفت
6
7
8
9
10
11
عبدالرحمان میرزایی، مهرانگیز جوکار، مهدیه امیری نژاد، حسین بی باک (1394) مطالعه بانک بذر و پویایی علف های هرز در نظام های زراعی تولید سیب زمینی در منطقه جیرفت
12
13
14
بهنام عزیزی، مهرانگیز جوکار، محمد زمانیان، مهدیه امیری نژاد (1394) بررسی جنبه های اگرواکولوژیک کشت مخلوط درون گونه ای شبدر ایرانی
کتاب
1
جواد طایی، مهرانگیز جوکار، ایرج امیری (1397) اگرواکولوژی و راهبردهایی برای تغییر اقلیم شابک:978-600-96475-2-1
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!