آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

فرم های داوری

 عنواندریافت فایل
1 فرم داوری تالیف کتاب(برای انتشار)  
2 داوری گزارش نهایی  
3 داوری اصلاحات گزارش نهایی  
4 داوری پروپوزال  

فرم های درخواست

 عنواندریافت فایل
1 درخواست چاپ کتاب  
2 فرم تمدید طرح  
3 فرم درخواست شرکت در همایش  
4 درخواست خرید لپ تاپ  
5 فرم گزارش پیشرفت کار طرح  
6 فرم درخواست اجرای طرح برون سازمانی مستقل  
7 فرم هزینه کرد طرح پژوهشی  

سایر

 عنواندریافت فایل
1 اساسنامه انتشارات دانشگاه جیرفت  
2 آیین نامه ارتقا (جدید)  
3 برنامه زمان بندی تقاضای فرصت مطالعاتی  
4 آیین نامه ساماندهی و برگزاری همایش  
5 برنامه زمان بندی تقاضای فرصت مطالعاتی  
6 آیین نامه پژوهشگر برتر  
7 فرصت مطالعاتی  
8 منشور و موازین اخلاق پژوهش  
9 آیین نامه اخلاق در پژوهش  
10 آیین نامه شرکت در همایش بین المللی آزمایشی  
11 جدول امتیازات پژوهشی(96)  
12 فرصت مطالعاتی  
13 آیین نامه پژوهشگر برتر-  
14 اشل فرصت مطالعاتی  
15 مصوبات شورای پژوهشی از 91 تا 96  

طرح و اعتبار

 عنواندریافت فایل
1 فرم کارنامه پژوهشی  
2 دستورالعمل تدوین و تنظیم گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  
3 کاربرگ شماره 1 اعتبار پژوهشی  
4 دستیار پژوهشی  
5 آیین نامه گرنت(پژوهانه)  
6 آیین نامه اجرای طرح-  
7 پروپوزال طرح پژوهشی-جدید  

مقالات

 عنواندریافت فایل
1 فهرست نشریات ایرانی موجود در JCR -ISI  
2 سیاهه نمایه های بین المللی معتبر  
3 فرم پاداش مقاله دانشجویان  
4 فهرست نشریات مصوب وزارت- اسفند95  
5 آیین نامه تشویقی مقاله  
6 ضریب نشریات scopus  
7 فرم جدید تشویقی مقاله  
8 jcr, jrk 2016  
9 آخرین ضریب تاثیر(if) نشریات isc (مبنای تشویقی مقالات)