آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

سایر

 عنواندریافت فایل
1 اساسنامه انتشارات دانشگاه جیرفت  
2 فرم انتخاب پژوهشگر برتر  
3 آیین نامه ارتقا (جدید)  
4 برنامه زمان بندی تقاضای فرصت مطالعاتی  
5 اخلاق در پژوهش  
6 آیین نامه ساماندهی و برگزاری همایش  
7 مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه جیرفت  
8 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا  
9 برنامه زمان بندی تقاضای فرصت مطالعاتی  
10 آیین نامه پژوهشگر برتر  
11 فرصت مطالعاتی  
12 جدول امتیازات پژوهشی  
13 آیین نامه گرنت(آزمایشی)  

طرح و اعتبار

 عنواندریافت فایل
1 فرم کارنامه پژوهشی  
2 دستورالعمل تدوین و تنظیم گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  
3 کاربرگ شماره 1 اعتبار پژوهشی  
4 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی  
5 آیین نامه اجرای طرح  
6 دستیار پژوهشی  
7 فرم گزارش پیشرفت کار طرح  

مقالات

 عنواندریافت فایل
1 ضرایب AIF و MIF  
2 ضریب تاثیر نشریات ISC  
3 فهرست نشریات ایرانی موجود در JCR -ISI  
4 ضریب تاثیر نشریات JCR  
5 سیاهه نمایه های بین المللی معتبر  
6 فرم پاداش مقاله دانشجویان  
7 فهرست نشریات علمی دارای اعتبار- آبانماه 95  
8 ضرایب JRK, AIF, IF  
9 تشویقی مقالات ایرانی نمایه شده در ISI , SCOPUS