آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

فرم های داوری

 عنواندریافت فایل
1 فرم داوری تالیف کتاب(برای انتشار)  
2 داوری گزارش نهایی  
3 داوری اصلاحات گزارش نهایی  
4 داوری پروپوزال  

فرم های درخواست

 عنواندریافت فایل
1 درخواست چاپ کتاب  
2 فرم تمدید طرح  
3 فرم درخواست شرکت در همایش  
4 درخواست خرید لپ تاپ  
5 فرم گزارش پیشرفت کار طرح  
6 فرم درخواست اجرای طرح برون سازمانی مستقل  
7 فرم هزینه کرد طرح پژوهشی  
8 فرم درخوسات برگزاری کارگاه  
9 فرم دستیار پژوهشی  
10 فرم برگزاری همایش  

سایر

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه ارتقا (جدید)  
2 برنامه زمان بندی تقاضای فرصت مطالعاتی  
3 آیین نامه ساماندهی و برگزاری همایش  
4 برنامه زمان بندی تقاضای فرصت مطالعاتی  
5 آیین نامه پژوهشگر برتر  
6 فرصت مطالعاتی  
7 منشور و موازین اخلاق پژوهش  
8 آیین نامه اخلاق در پژوهش  
9 آیین نامه شرکت در همایش بین المللی آزمایشی  
10 جدول امتیازات پژوهشی(96)  
11 فرصت مطالعاتی  
12 آیین نامه پژوهشگر برتر-  
13 اشل فرصت مطالعاتی  
14 مصوبات شورای پژوهشی از 91 تا 96  
15 آیین نامه پژوهشگر برتر  
16 فرم پژوهشگر برتر  
17 اساسنامه انتشارات دانشگاه  

طرح و اعتبار

 عنواندریافت فایل
1 پروپوزال طرح پژوهشی-جدید  
2 فرم کارنامه پژوهشی  
3 کاربرگ شماره 1 اعتبار پژوهشی  
4 دستورالعمل تدوین و تنظیم گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  
5 دستیار پژوهشی  
6 آیین نامه گرنت(پژوهانه)  
7 آیین نامه اجرای طرح  
8 پیشنهاد انجام طرح پژوهشی دانشجویی  

مقالات

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه تشویقی مقاله  
2 فهرست نشریات ایرانی موجود در JCR -ISI  
3 سیاهه نمایه های بین المللی معتبر  
4 فرم پاداش مقاله دانشجویان  
5 فهرست نشریات مصوب وزارت- اسفند95  
6 ضریب نشریات scopus  
7 فرم جدید تشویقی مقاله  
8 آخرین ضریب تاثیر(if) نشریات isc (مبنای تشویقی مقالات)  
9 jcr, jrk 2016