آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

فرم های درخواست

 عنواندریافت فایل
1 درخواست چاپ کتاب  
2 فرم تمدید طرح  
3 فرم درخواست شرکت در همایش  
4 درخواست خرید لپ تاپ  
5 فرم گزارش پیشرفت کار طرح  
6 فرم درخواست اجرای طرح برون سازمانی مستقل  
7 فرم هزینه کرد طرح پژوهشی  

سایر

 عنواندریافت فایل
1 اساسنامه انتشارات دانشگاه جیرفت  
2 آیین نامه ارتقا (جدید)  
3 برنامه زمان بندی تقاضای فرصت مطالعاتی  
4 آیین نامه ساماندهی و برگزاری همایش  
5 برنامه زمان بندی تقاضای فرصت مطالعاتی  
6 آیین نامه پژوهشگر برتر  
7 فرصت مطالعاتی  
8 منشور و موازین اخلاق پژوهش  
9 آیین نامه اخلاق در پژوهش  
10 آیین نامه شرکت در همایش بین المللی آزمایشی  
11 جدول امتیازات پژوهشی(96)  
12 فرصت مطالعاتی  
13 آیین نامه پژوهشگر برتر-  
14 اشل فرصت مطالعاتی  
15 مصوبات شورای پژوهشی از 91 تا 96  

طرح و اعتبار

 عنواندریافت فایل
1 فرم کارنامه پژوهشی  
2 دستورالعمل تدوین و تنظیم گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  
3 کاربرگ شماره 1 اعتبار پژوهشی  
4 دستیار پژوهشی  
5 آیین نامه گرنت(پژوهانه)  
6 آیین نامه اجرای طرح-  
7 پروپوزال طرح پژوهشی-جدید  

مقالات

 عنواندریافت فایل
1 ضرایب AIF و MIF  
2 ضریب تاثیر نشریات ISC  
3 فهرست نشریات ایرانی موجود در JCR -ISI  
4 ضریب تاثیر نشریات JCR  
5 سیاهه نمایه های بین المللی معتبر  
6 فرم پاداش مقاله دانشجویان  
7 ضرایب JRK, AIF, IF  
8 تشویقی مقالات ایرانی نمایه شده در ISI , SCOPUS  
9 فهرست نشریات مصوب وزارت- اسفند95  
10 آیین نامه تشویقی مقاله  
11 ضریب نشریات scopus