ایرج امیری

صفحه نخست /ایرج امیری
نام و نام خانوادگی ایرج امیری
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / دانشجوی دکتری
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات جلد دهم شماره اول بهار 1396 (1396) 95-113
2
Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 2014 Vol. 4 (2) April-June, (2014) pp.568-575