روح اله میر محمودی

صفحه نخست /روح اله میر محمودی
نام و نام خانوادگی روح اله میر محمودی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم دام
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Animal 13 (2019) 1-10
2 تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 19(3) (1396) 645-656
3 poultry Science Journal 5(2) (2017) 63-70
4 علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی 115 (1396) 221-232
5 پژوهشهای تولیدات دامی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 16 (1396) 21-28
6 علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی 114 (1396) 113-128
7
SMALL RUMINANT RESEARCH 151 (2017) 66-71
8
poultry Science Journal 4(2) (2016) 97-105
9 مجله تولیدات دامی 18(1) (1395) 119-128
10
Iranian Journal of Applied Animal Science 6(1) (2016) 169-174
11
Tropical Animal Health and Production 47 (2015) 567-573
12
LIVESTOCK SCIENCE 173 (2015) 64-68
13
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE 153 (2014) 22-28
14
THERIOGENOLOGY 82 (2014) 1012-1020
15
THERIOGENOLOGY 81 (2014) 237-242
16
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE 140 (2013) 54-61
17
THERIOGENOLOGY 177 (2012) 153-159
18
Tropical Animal Health and Production 44 (2) (2011) 355-360
19
SMALL RUMINANT RESEARCH 100 (2011) 131-136
20
SMALL RUMINANT RESEARCH 85 (2009) 18-22
21
SMALL RUMINANT RESEARCH 85 (2009) 18-22