کرامت نژاد افضلی

صفحه نخست /کرامت نژاد افضلی
نام و نام خانوادگی کرامت نژاد افضلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه جغرافیا
تحصیلات دکترای تخصصی / جغرافیا- گرایش ژئومورفولوژی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران 37 (1398) 97-112
2 مخاطرات محیط طبیعی 20 (1398) 21-38
3 فصلنامه علوم زمین تابستان96سال بیست وششم شماره104 (1396) 5
4 فصلنامه علوم زمین زمستان 94 ، سال بیست و پنجم، شماره 98 ، (1394) صفحه 249 تا 2
5 فصلنامه علوم زمین 2 (1391) 23-32
6 فصلنامه علوم زمین 82 (1390) 207-214
7 فصلنامه علوم زمین 180 (1390) 143-148