حمیدرضا علیزاده

صفحه نخست /حمیدرضا علیزاده
حميدرضا عليزاده
نام و نام خانوادگی حمیدرضا علیزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه گیاهپزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / دکتری بیماری شناسی گیاهی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دانش گیاه پزشکی ایران 49 (1) (1397) 143-154
2
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 1817 (2018) 21
3
PLANT DISEASE 101 (2017) 2
4 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 6(1) (1396) 41-51
5 زیست شناسی میکروارگانیسم ها 6 (1396) 97-106
6 مهارزیستی در گیاه پزشکی – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور با همکاری انجمن بیماری شناسی گیاهی 2 (1395) 85
7 دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 47-2 (1395) 325-340
8 مهارزیستی در گیاه پزشکی – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور با همکاری انجمن بیماری شناسی گیاهی پذیرش (1395) --
9
Archives of Phytopathology and Plant Protection 49 (2016) 471-484
10 مدیریت خاک و تولید پایدار ششم شماره اول (1395) 191-204
11 تحقیقات مهندسی کشاورزی - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شانزده شماره سه (1394) 67-78
12 بیماریهای گیاهی - انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران پنجاه و یک شماره سوم (1394) 309-320
13 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی چهارم شماره دوم (1394) 99-109
14 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره چهارم، شماره یک (1394) 64-75
15 دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 45 (1393) 299-307
16
BIOLOGICAL CONTROL 65 (2013) 15-23