علی آذره

صفحه نخست /علی آذره
نام و نام خانوادگی علی آذره
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه جغرافیا
تحصیلات دکترای تخصصی / بیابان زدایی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Geocarto International 34 (2019) 1-21
2
Geoscience Frontiers 10 (2019) 2167-2175
3 جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم سال نهم شماره 3 (1398) 293-306
4
APPLIED GEOGRAPHY 111 (2019) 1-8
5 تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران 1 (1398) 131-142
6
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 646 (2018) 112-132
7
JOURNAL OF HYDROLOGY 565 (2018) 248-261
8
Arabian Journal of Geosciences 11 (2018) 1-9
9 جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم 3 (1397) 25-40
10 مرتع - انجمن مرتعداری ایران 2 (1397) 232-241
11
Environmental Earth Sciences 77:314 (2018) 1-13
12 محیط شناسی - دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران 43 (1396) 645-661
13 مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران 69-4 (1395) 921-932
14
Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران 21-2 (1395) 147-156
15 مدیریت بیابان - انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران 7 (1395) 1-11
16 جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم 3 (1395) 52-63
17
Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 4 (1393) 246-255