علی آذره

صفحه نخست /علی آذره
نام و نام خانوادگی علی آذره
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه جغرافیا
تحصیلات دکترای تخصصی / بیابان زدایی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Geoscience Frontiers 10 (2019) 2167-2175
2 جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم سال نهم شماره 3 (1398) 293-306
3
APPLIED GEOGRAPHY 111 (2019) 1-8
4 تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران 1 (1398) 131-142
5
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 646 (2018) 112-132
6
JOURNAL OF HYDROLOGY 565 (2018) 248-261
7
Arabian Journal of Geosciences 11 (2018) 1-9
8 جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم 3 (1397) 25-40
9 مرتع - انجمن مرتعداری ایران 2 (1397) 232-241
10
Environmental Earth Sciences 77:314 (2018) 1-13
11 محیط شناسی - دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران 43 (1396) 645-661
12
Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران 21-2 (1395) 147-156
13
Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 4 (1393) 246-255