ذبیح الله اعظمی ساردوئی

صفحه نخست /ذبیح الله اعظمی ساردوئی
ذبيح الله اعظمي ساردوئي
نام و نام خانوادگی ذبیح الله اعظمی ساردوئی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه گیاهپزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / گیاهپزشکی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Horticultural Science and Technology 5 (2018) 214-251
2 فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی 26 (1397) 171-183
3 نشریه علوم باغبانی جلد 32 شماره 1 (1397) 93-108
4 بیماریهای گیاهی - انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران 3 (1396) 247- 265
5
Journal of crop protection 7 (1) (2017) 4
6 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 6 شماره 2، پاییز و زمستان 96 (1396) 127-138
7 دانش بیماری شناسی گیاهی- دانشگاه یاسوج سال ششم، جلد 2، بهار و تابستان 1396 (1396) 33-42
8 پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد جلد 15 شماره 2 سال 1396 (1396) 451-462
9 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 6(1) (1396) 41-51
10
Iranian Red Crescent Medical Journal 2017 August; 19(8):e55592 (2017) 1-10
11 دانش بیماری شناسی گیاهی- دانشگاه یاسوج پاییز و زمستان 95 (1396) 15
12
International Journal of Advanced Biotechnology and Research 8 (2) (2017) 42-53
13 تولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات جلد دهم شماره اول بهار 1396 (1396) 95-113
14 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران 6 (1396) 928-940
15
Current Microbiology 74 (2017) 239-246
16 پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد جلد 14 شماره 4 سال 1395 (1395) 735-745
17
International Journal of Advanced Biotechnology and Research 7 (2016) 326 - 321
18 تحقیقات گیاهان دارویی و معطرایران سال 33، شماره 6 (1395) 940- 928
19 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی چهارم شماره دوم (1394) 99-109
20 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره چهارم، شماره یک (1394) 64-75
21
Bulgarian Chemical Communications 46 (2014) 757 – 763
22
Journal of the Korean Chemical Society 57 (2013) 455-460
23 مطالعات تاریخ فرهنگی - انجمن ایرانی تاریخ سوم شماره 12 (1391) 131-155