محمد رضا کماندار

صفحه نخست /محمد رضا کماندار
نام و نام خانوادگی محمد رضا کماندار
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه مکانیک بیوسیستم
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک بیوسیستم
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Agricultural Engineering International: the CIGR EJournal 20 (2018) 70-80
2
Agricultural Engineering International: the CIGR EJournal 19 (2017) 29-36