محسن شرافتمندراد

صفحه نخست /محسن شرافتمندراد
محسن شرافتمندراد
نام و نام خانوادگی محسن شرافتمندراد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداری
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - اکولوژی مرتع
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 9 (1398) 234-245
2
ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT doi.org/10.1080/15324982.2019.1634655 (2019) 1-17
3
Arabian Journal of Geosciences 12 (2019) 1
4 مهندسی اکوسیستم بیابان 22 (1398) 15-26
5 بوم شناسی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد 12 (1397) 1
6
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 27 (2018) 2171-2178
7
Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 7 (1396) 107-121
8
Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 7 (1395) 45-54
9 تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران 23 (1395) 627-635
10 مهندسی اکوسیستم بیابان 5 (1395) 1-10
11
Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران 2 (1395) 105-113
12
SOLID EARTH 7 (2016) 611–619
13 فیزیولوژی محیطی گیاهی 10 (1394) 55-65
14
Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 5 (1394) 212-221
15 تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران 21 (1393) 447-454
16
Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 4 (1393) 203-215
17
Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 2 (1391) 497-506
18
Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران 15 (1389) 53-60
19
ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT 24 (2010) 213-222
20 مرتع - انجمن مرتعداری ایران 2 (1388) 181-189