محسن شرافتمندراد

صفحه نخست /محسن شرافتمندراد
محسن شرافتمندراد
نام و نام خانوادگی محسن شرافتمندراد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداری
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - اکولوژی مرتع
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ECOLOGICAL INDICATORS 111 (2020) 105971
2
ECOLOGICAL ENGINEERING 146 (2020) 105742
3 تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران 26 (1398) 631-640
4
RANGE MANAGEMENT AND AGROFORESTRY 40 (2019) 96-201
5
Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 9 (1398) 234-245
6
ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT doi.org/10.1080/15324982.2019.1634655 (2019) 1-17
7
Arabian Journal of Geosciences 12 (2019) 1
8 مهندسی اکوسیستم بیابان 22 (1398) 15-26
9 بوم شناسی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد 12 (1397) 1
10
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 27 (2018) 2171-2178
11
Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 7 (1396) 107-121
12
Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 7 (1395) 45-54
13 تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران 23 (1395) 627-635
14 مهندسی اکوسیستم بیابان 5 (1395) 1-10
15
Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران 2 (1395) 105-113
16
SOLID EARTH 7 (2016) 611–619
17 فیزیولوژی محیطی گیاهی 10 (1394) 55-65
18
Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 5 (1394) 212-221
19 تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران 21 (1393) 447-454
20
Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 4 (1393) 203-215
21
Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 2 (1391) 497-506
22
Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران 15 (1389) 53-60
23
ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT 24 (2010) 213-222
24 مرتع - انجمن مرتعداری ایران 2 (1388) 181-189