محمدرضا مددی

صفحه نخست /محمدرضا مددی
محمدرضا مددي
نام و نام خانوادگی محمدرضا مددی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / سازه های آبی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT 171(4) (2018) 179-190
2
WATER RESOURCES MANAGEMENT 31(14) (2017) 4633–4647
3
FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 52 (2016) 180-189
4 تحقیقات مهندسی کشاورزی - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 17(67) (1395) 95-112
5
FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 38 (2014) 139-148
6
FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 34 (2013) 160-167