یوسف اصغری بایقوت

صفحه نخست /یوسف اصغری بایقوت
نام و نام خانوادگی یوسف اصغری بایقوت
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 زبان و ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه تبریز 240 (1398) 1-21
2 زبان و ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه تبریز مشخص نیست (1398) مشخص نیست
3 کاوش نامه 36 (1397) 87-109
4 پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان 28 (1396) 49-76
5 پژوهش های ادبیات تطبیقی-دانشگاه تربیت مدرس شماره 4 (1396) 93-71
6 مطالعات قرآنی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت 1 (1396) 33-48
7 کاوش نامه (1395)
8 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه اصفهان 1 (1395) 29-42
9 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 1 (1393) 459
10 جستارهای زبانی 1 (1391) 27-47
11 زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه خوارزمی 1 (1391) 7-24