شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 حمیدرضا علیزاده رییس شورا
2 مدیر سامانه دبیر
3 امید علی اسماعیلی پور عضو شورا
4 ایمان گروهی ساردو عضو شورا
5 محسن شرافتمندراد عضو شورا
6 علی اکبری عضو شورا
7 نصیر اسکندری عضو شورا
8 ارسلان برازنده عضو شورا
9 زهرا شریفی کارشناس پژوهشی
10 روح اله میر محمودی دبیر جلسه