14 خرداد 1399
مجتبي سليماني ساردو

مجتبی سلیمانی ساردو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی ، دانشگاه کاشان ، ایران (1391 - 1395)
    عنوان رساله: بررسی شدت خطر و ریسک بیابان زایی به منظور تدوین راهبردهای مدیریت اراضی بیابانی (مطالعه موردی: غرب پلایای جازموریان)
  • کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران (1389 - 1391)
    عنوان پایان‌نامه: ارزیابی نقش گونه های تاغ و آتریپلکس بر ترسیب کربن و شاخص های فرسایش پذیری خاک جهت مدیریت اراضی بیابانی (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقاتی جوپار، استان کرمان)
  • کارشناسی مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران (1385 - 1389)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • تخریب اراضی و بیابانزایی
  • ارزیابی اراضی و آمایش سرزمین
  • کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mahboube Shirani, Keramat Nezhad Afzalii, Sayka Jahan, Vladimir Strezov, Mojtaba Soleimani Sardo (2020) Pollution and contamination assessment of heavy metals in the sediments of Jazmurian playa in southeast Iran Scientific reports: 10; 4775-4786
2
مجتبی سلیمانی ساردو، مهدی سلیمانی مطلق، زهره ابراهیمی خوسفی (1398) برآورد بارندگی در حوضه جازموریان با استفاده از داه های ماهواره ای و ایستگاه های زمینی نشریه هواشناسی کشاورزی: جلد 7، شماره 2; 43-35
3
مجتبی سلیمانی ساردو، مهدی زارعی (1398) پایش خشکسالی با استفاده از داده های سنجنده MODIS و مقایسه با شاخص هواشناسی SPI در دوره های کوتاه مدت (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جازموریان) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری: سال دهم شماره 20; 250-261
4
شهاب الدین طیبی، شهیندخت برق جلوه، مجتبی سلیمانی ساردو (1398) سنجش عملکرد ذخیره کربن گونه های اطلسی (Petunia hybrida) و جعفری (Tagetes patula) جهت تدوین الگوی برنامه ریزی بهینه در فضای سبز شهری (کلانشهرکرمان) علوم محیطی - دانشگاه شهید بهشتی: دوره هفتم، شماره 3; 61-74
5
اسماعیل سیلاخوری، مجید اونق، مجتبی سلیمانی ساردو (1398) ارزیابی خطر و ریسک بیابان زایی با استفاده از روش TOPSIS-GIS (مطالعه ی موردی: منطقه ی باشتین سبزوار-خراسان رضوی) مطالعات جغرافیایی مناطق خشک - دانشگاه تربیت معلم سبزوار - با همکاری دانشگاه های دیگر: دوره نهم، شماره 35; 44-59
6
مجتبی سلیمانی ساردو، مهدی سلیمانی مطلق (1398) تحلیلی بر چالش های انتقال آب بین حوضه ای از سرشاخه های هلیل رود با تاکید بر ملاحظات حوضه مبدأ سامانه های سطوح آبگیر باران: دوره هفتم جلد 20; 1-11
7
مجتبی سلیمانی ساردو، ابوالفضل رنجبر فردوئی، سید حجت موسوی (1397) ارزیابی پتانسیل خطر بیابان زایی در منطقه جازموریان با استفاده از معیار فرسایش (آبی- بادی) پژوهش های حفاظت آب و خاک: 25; 303-310
8
9
مجتبی سلیمانی ساردو، علی طویلی، عباس علی پور، سید مصطفی هاشمی (1395) ارزیابی حساسیت اراضی منطقه جازموریان به بیابان زایی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی: 7; 31-44
10
مجتبی سلیمانی ساردو، ابوالفضل رنجبر فردوئی، سید حجت موسوی (1395) ارزیابی شدت خطر بیابان زایی منطقه جازموریان با تاکید بر معیارهای زمین شناسی و ژئومورفولوژی مهندسی اکوسیستم بیابان: 5; 109-122
11
مجتبی سلیمانی ساردو، فاطمه روستایی، ابوالفضل رنجبر فردوئی، رضا قضاوی، عباسعلی ولی (1394) ارزیابی و تهیه نقشه حساسیت مناطق به بیابان زایی با استفاده از روش ESAs (پژوهش موردی: دشت یزد - اردکان) پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان: 22; 191-204
12
Hamid reza Saeedi goraghani, Mojtaba Soleimani Sardo, nabi Azizi, ali azereh, Sara heshmati (2014) Investigation of Changes in Rangeland Vegetation Regarding Different Slopes, Elevation and Geographical Aspects (Case Study: Yazi Rangeland, Noor County, Iran) Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد: 4; 246-255
13
Hamid reza Saeedi goraghani, Ghodrat Alah Heidary, Mojtaba Soleimani Sardo (2013) Effects of Salinity and Drought Stresses on Seed Germination and Seedling Growth of Desert Wheatgrass Agropyron Desertorum Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد: 4; 14-22
14
مجتبی سلیمانی ساردو، عباسعلی ولی، رضا قضاوی، حمیدرضا سعیدی گراغانی (1392) آنالیز و روندیابی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب، پژوهش موردی: رودخانه چم انجیر خرم آباد مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: 3; 95-106
15
Hamid reza Asgari, Mojtaba Soleimani Sardo, ّFarshad Kiani, Golam Ali Heshmati (2013) Effects of Planting Haloxylon and Atriplex on Soil Carbon Sequestration in Desertified Land Reclamation (Case Study: Kerman Province) Environmental Resources Research: 1; 131-140
16
Mojtaba Soleimani Sardo, Hamid reza Asgari, ّFarshad Kiani, Golam Ali Heshmati (2013) Effects of Biological Practices on Soil Stability in a Desertified Area of Iran Environmental Resources Research: 1; 30-38
مقاله ارائه‌شده
1
سعید امیرحاجلو، مجتبی سلیمانی ساردو (1398) معرفی سازه های آبی و تحلیل سامانة ذخیره آب در قلعه های کوهستانی دوران اسلامی در حوزه هلیل رود چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران، بیرجند
2
مهدی سلیمانی مطلق، مجتبی سلیمانی ساردو (1397) بررسی شاخص شدت خشکسالی DSI بر مبنای سنجش از دور دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
3
مجتبی سلیمانی ساردو، محسن شرافتمندراد (1397) روند تغییرات پوشش گیاهی دشت جیرفت در ارتباط با تبخیر وتعرق با استفاده از تصاویر MODIS دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
4
مجتبی سلیمانی ساردو، محسن شرافتمندراد (1397) معرفی گونه های بومی از جنبه "منظرسازی کم آب" به منظور توسعه فضاهای سبز شهری در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران، کرمان
5
مجتبی سلیمانی ساردو (1397) پایش تغییرات کاربری کشاورزی در حوضه آبخیز فاریاب شرقی، جنوب استان کرمان اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران، کرمان
6
مهدی سلیمانی مطلق، مجتبی سلیمانی ساردو (1397) برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از سنجش از دور ( مطالعه موردی: استان مرکزی) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران، کرمان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
شهاب الدین طیبی، شهیندخت برق جلوه، نغمه مبرقعی دینان، مجتبی سلیمانی ساردو (1396) سنجش عملکرد ترسیب کربن گونه های شاخص گیاهی جهت مدیریت بهینه فضای سبز شهری (شهر کرمان – گونه های شاخص اطلسی، جعفری)
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!