آلبرت کاستگرخان مهندس باشی(گزارش ها، سفرنامه ها و اسناد آلبرت کاستگرخان مهندس راه سازی اتریشی دوره ناصرالدین شاه)

صفحه نخست /انتشارات/آلبرت کاستگرخان مهندس ...
آلبرت کاستگرخان مهندس باشی(گزارش ها، سفرنامه ها و اسناد آلبرت کاستگرخان مهندس راه سازی اتریشی دوره ناصرالدین شاه)
در دوره قاجـار، اروپاییـان زیـادی بـا اهـداف مختلـف به ایران سـفر کردند و برخـی از آنها، آثـاری از خـود بـه جـا گذاشـتهاند. در این بین کاسـتگرخان مهندس اتریشـی جایـگاه ویژهای دارد زیـرا او بـه عنوان اولین مهندس راهسـازی به اسـتخدام دولت ایران در زمان ناصرالدینشـاه در آمـد. در مـورد این مهندس، در پژوهشهـای ایرانی، آثار چندانی نبود و تنها فریدون آدمیت در کتـاب »اندیشـه ترقـی« یـک گـزارش بسـیار کوتـاه از او آورده بـود. در هنـگام پژوهـش و تحقیـق در مـورد کاسـتگرخان، سـه گـزارش او در مـورد ایران به دسـت آمد که نـه تنها ترجمه نشـده بودنـد، بلکـه هیـچ نشـانی از ایـن آثـار در کتـب و مقالههـای فارسـی وجـود نداشـت. همچنیـن اسـناد بسـیاری از کاسـتگرخان در »سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملی ایـران« و »مرکز اسـناد تاریخ دیپلماسـی وزارت امور خارجه ایران« وجود داشـت که کمتر ارجاعی به آنها شـده بـود. بنابرایـن بررسـی کارنامـه و ترجمـه آثار آلبرت کاسـتگرخان، میتوانسـت برگـی از تاریخ ایـران را روشـنتر سـازد و کمکـی هـر چند کوچک بـه مطالعات ایرانشناسـی کند