کرانه های مکرا ن و خلیج فارس

صفحه نخست /انتشارات/کرانه های مکرا ن و خلیج فارس
کرانه های مکرا ن و خلیج فارس
ترجمه حاضر انتخابی است که از میان چند کار در دسترس صورت گرفت. از میان آ نها ترجیح دادم کار در حوزه مکران و خلی ج فارس باشد. استنباطم این است که این اثر م یتواند برای محققان و تاریخنگاران ایران به ویژه محققان حوزه خلیج فارس و مکران مفید واقع شود. متن اصلی کتاب دو جلدی Gazetteer of The Persian Gulf همه نواحی کرانهای ایران را در مکران و خلیج فارس و نیز کرانههای جنوبی و عربی خلیج فارس را در بر دارد. برای ترجمه تنها بخش مکران و هرمزگان را انتخاب نمودم. انگیزه آن، علاقه قلبی و پیوندی است که نسبت به بلوچستان، مکران و خلیج فارس دارم. دلیل دیگر آن است که ترجمه قسمت بوشهر را استاد ارجمندم دکتر عبدالرسول خیراندیش با شیوهای عالمانه انجام دادند. تا جایی که اطلاع حاصل نمودم بخش خوزستان نیز در دست ترجمه بود. متن اصلی کتاب دربردارنده اطلاعات بسیار مفصلی از حوزه بسیار گسترد ه ساحلی ایران است. نویسنده کتاب تمام منابعی را که پیش از او انگلیسیها در مورد ایران، بلوچستان و خلیج فارس پدید آوردند و حوزههای مختلف را در بر م یگیر د، از نظر گذرانده است. علاوه بر آن سالیان زیادی در ایران به عنوان کنسول فعالیت داشته است. ضمن این که برای دیدن مناطق مختلف دست به مسافرت زد و از بعضی مناطق شخصاً بازدید نمود. اطلاعات کتاب بسیار مفصل و برای بررسی تاریخی منطقه ساحلی ایران در ابتدای قرن بیستم ارزنده است. علاوه بر مباحث جغرافیایی که عنوان کتاب به آن اشاره دارد، این اثر دارای دادههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی است. این اطلاعات با هدف سیاسی و جهت شناخت منطقه از سوی انگلیسیها گردآوی شده بود. از این رو منجر به شناخت اهداف و انگیزههای بریتانیا در ایران و به خصوص کرانههای شرقی و جنوبی آن است. خواننده با دریافت این اطلاعات قادر است تا پیچیدگی سیاست بریتانیا را در این بخش از ایران در ک نماید. در تنظیم قسمتهای مختلف کتاب سعی کردم از همان شیوهای پیروی نمایم که دکتر خیراندیش در ترجمه بخش بوشهر استفاده نمودند. با این تفاوت که ترجمه حاضر به دو بخش کرانههای مکران و کرانههای خلیج فارس )هرمزگان( تقسیم شد و ترتیب مناطق بر همان اساسی صورت گرفته است که در متن اصلی کتاب Gazetteer بود. در سایر موارد از شیوه دکتر خیراندیش پیروی نمودم. مبحث آبادیها را که به صورت جداولی در متن اصلی کتاب قرار گرفته است، به صورت نوشتار تو