08 بهمن 1400

رضا صحت منش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 09137449241
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
رضا صحت منش (1400) انگیزه ها و اهداف تأسیس کنسولگری بریتانیا در مشهد در عصر قاجار تاریخ اسلام و ایران: پاییز، 1400; 1-230
2
رضا صحت منش (1400) تجارت خارجی خشکبار و گیاهان دارویی کرمان در دوره قاجار مطالعات ایرانی: تابستان 1400; 1-100
3
رضا صحت منش، زهرا اسفندیاری مهنی (1399) جستاری معناکاوانه در نقوش گیاهی تمدن حوزه هلیل رود جیرفت (هزاره سوم ق.م) دانش های بومی ایران: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1399; 1-39
4
رضا صحت منش (1399) نگرش منابع قرون نخستین اسلامی به قوم کوچ (قُفص) پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام – دانشگاه سیستان و بلوچستان: ش 26، بهار و تابستان; 141-162
5
رضا صحت منش (1398) بررسی ارتباط نظام سرمایه داری با فرش بافی کرمان در دوره ی قاجار گلجام - انجمن علمی فرش ایران: شماه 35، بهار و تابستان 98; 5-31
6
رضا صحت منش (1398) تاثیر آموزش نظری و عملی در نظامِ قاجار بر رشد دانش نظامی و جایگاه نظامیان در ایران مطالعات تاریخی جنگ: دوره سوم، شماره دوم (پیاپی 8)، تابستان 98،; 128-97
7
رضا صحت منش (1398) خوانِش توتمی نقوش جانوری تمدن حوزه هلیل رود جیرفت (هزاره سوم ق.م) پژوهش های باستان شناسی ایران: شماره 20 ، دوره نهم، بهار 1398; ص 74-55
8
رضا صحت منش، زهرا اسفندیاری مهنی (1398) مطالعه تطبیقی انقلاب نجومی و نجوم صفوی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها- دانشگاه معارف اسلامی: دوره 9، شماره 33 - ( زمستان 1397 ); 1-2
9
رضا صحت منش، رقیه جوادی (1398) دانش تولید سرمایش در حوزه فرهنگی هلیل رود، مطالعه موردی؛ آدوربَند و یَختِکَن دانش های بومی ایران: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397.; 119-155
10
رضا صحت منش، محمدمهدی مرادی خلج (1397) تبیین حکومت خوانین بختیاری در کرمان و بلوچستان(1342-1330ق) پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام – دانشگاه سیستان و بلوچستان: 22، بهار و تابستان 97; 57-88
11
رضا صحت منش (1397) نظام توپخانه در دوره قاجار مطالعات تاریخی جنگ: دوم، تابستان 97; 87-114
12
13
رضا صحت منش، یوسف فاریابی، معصومه برسم (1397) بررسی کهن الگوها در حوزه تمدنی هلیل رود بر پایه نظریه یونگ تاریخ اسلام و ایران: 37; 83-104
14
Mohammadali Ranjbar, Reza Sehhat Manesh (2016) New Routes to Iran’s International Trade in the Safavid Era ANCIENT ASIA-JOURNAL OF THE SOCIETY OF SOUTH ASIAN ARCHAEOLOGY: R S 2016 New Routes to Iran’s International Trade ; 1–6
15
محمدعلی رنجبر، رضا صحت منش (1395) جایگاه ائمه اطهار در آثار و احوال شاه نعمت الله ولی مطالعات ایرانی: 28، پاییز و زمستان; 114-136
16
محمدمهدی مرادی خلج، رضا صحت منش (1395) بسترهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وقایع کرمان و بازتاب آن در انقلاب مشروطه ( 1323 - 1324 ق) فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران: 28، پیاپی 118; 216-246
17
رضا صحت منش، محمدمهدی مرادی خلج (1394) اهداف و کارکردهای کنسولگری های انگلیس در کرمان و سیستان 1333 - 1312 ﻫ.ق تاریخ ایران (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه شهید بهشتی: 74/5; 55-87
18
علی بیگدلی، رضا صحت منش (1394) شالبافی کرمان در دوره قاجار(1296-1209ق) پژوهشهای تاریخی (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه اصفهان: اول، بهار 94; 1-18
19
رضا صحت منش (1392) اقتصاد کرمان در دوره قاجار مطالعات باستان شناسی پارسه: 21; 103-141
مقاله ارائه‌شده
1
2
Reza Sehhat Manesh, neda amir mahmodi (2020) Investigating the presence of Indian people in the Eastern and South-Eastern Iran during the Qajar period) 7th International Congress of the Society of South Asian Archaeology, SriLanka, Colombo
3
Reza Sehhat Manesh, neda amir mahmodi (2020) Investigation of cultural area of Halil River basin during Protohistoric and Islamic era 7th International Congress of the Society of South Asian Archaeology, SriLanka, Colombo
4
رضا صحت منش (1397) خوانش استعمار در وصیت نامه امام خمینی (ره) یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، ایران، قم
5
Reza Sehhat Manesh (2018) Historical Geography of Jiroft: Center of Halilrood Civilization 6th International Congress of the Society of South Asian Archaeology, india, Kolkata
6
رضا صحت منش، علی شهدادی، ندا امیر محمودی (1396) جغرافیای اقتصادی جیرفت در قرون نخستین اسلامی(7-1) دومین همایش بین المللی باستان شناسی جنوب شرق ایران، ایران، جیرفت
7
وسنت شینده، ندا امیر محمودی، رضا صحت منش، پرابوده شیروالکار (1396) بررسی مقایسه ای نقوش حیوانی بر روی اشیاء تمدن حوزه هلیل رود و بمپور در هزاره سوم پیش از میلاد دومین همایش بین المللی باستان شناسی جنوب شرق ایران، ایران، جیرفت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!