رقیه جوادی

صفحه نخست /رقیه جوادی
نام و نام خانوادگی رقیه جوادی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / مدر دانشگاه یااسوج
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دانش های بومی ایران دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397. (1398) 119-155