شورای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده ادبیات و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 علی آذره رئیس شورا