شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 مرتضی مختاری رییس شورا
2 مدیر سامانه دبیر
3 امید علی اسماعیلی پور عضو شورا
4 ایمان گروهی ساردو عضو شورا
5 محسن شرافتمندراد عضو شورا
6 علی اکبری عضو شورا
7 ارسلان برازنده عضو شورا
8 زهرا شریفی کارشناس پژوهشی
9 محمدرضا مددی دبیر جلسه
10 محمد هاشمی نژاد عضو
11 امین دهقانی عضو