14 خرداد 1399
محمدرضا مددي

محمدرضا مددی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب
تحصیلات: دکترای تخصصی / سازه های آبی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی سازه های آبی ، شهید باهنر کرمان ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: بررسی آزمایشگاهی راهکارهای افزایش راندمان تخلیه رسوب از مخازن در هنگام عملیات شاس
 • کارشناسی ارشد سازه های آبی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه: تاثیر خصوصیات هندسی سرریز لبه پهن مستطیلی دوشیبه بر ضریب دبی و مشخصه های جریان
 • کارشناسی مهندسی آب ، دانشگاه مازندران ، ایران (1384 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: ارزیابی سد مخزنی البرز و شبکه آبیاری آن
بیشتر

علایق پژوهشی

 • هیدرولیک
 • هیدرولیک رسوب
 • مهندسی رودخانه
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohamad Reza Madadi, Saeid Akbarifard, Kourosh Qaderi (2020) Performance Evaluation of Improved Symbiotic Organism Search Algorithm for Estimation of Solute Transport in Rivers WATER RESOURCES MANAGEMENT: 34; 1453-1464
2
سید محمدحسن سعیدی، مجید رحیم پور، محمد ذونعمت کرمانی، محمدرضا مددی (1398) مطالعۀ آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی با تغییر نسبت عرض کلیدها تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی: دوره 20، شماره 77،; 57-72
3
Majid Rahimpour, Mohamad Reza Madadi (2019) Series and parallel pipelines system solutions using Regula Falsi method scripted in Mathematica Journal of Applied Research in Water and Wastewater: 6(1); 25-31
4
Kourosh Qaderi, Saeid Akbarifard, Mohamad Reza Madadi, Bahram Bakhtiari (2018) Optimal operation of multi-reservoirs by water cycle algorithm PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT: 171(4); 179-190
5
Mohamad Reza Madadi, Majid Rahimpour, Kourosh Qaderi (2017) Improving the pressurized flushing efficiency in reservoirs: an experimental study WATER RESOURCES MANAGEMENT: 31(14); 4633–4647
6
Mohamad Reza Madadi, Majid Rahimpour, Kourosh Qaderi (2016) Sediment flushing upstream of large orifices: an experimental study FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 52; 180-189
7
سعید اکبری فرد، محمدرضا مددی، مریم علیان نژاد (1395) تخمین پارامترهای معادله ماسکینگهام غیرخطی به وسیله الگوریتم جستجوی گرگ (WSA) (مطالعه موردی: رودخانه کارده)، تحقیقات مهندسی کشاورزی - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی: 17(67); 95-112
8
Mohamad Reza Madadi, Ali Hosseinzadeh, Davood Farsadizadeh (2014) Investigation of flow characteristics above trapezoidal broad-crested weirs FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 38; 139-148
9
Mohamad Reza Madadi, Ali Hosseinzadeh, Davood Farsadizadeh (2013) Control of undular weir flow by changing of weir geometry FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION: 34; 160-167
مقاله ارائه‌شده
1
یوسف رجبی زاده، محمدرضا مددی (1398) مرور روابط کلاسیک و نوین تخمین ضریب افت اصطکاک دارسی- ویسباخ با هدف تعیین بهترین رابطه هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ایران، تهران
2
Mohamad Reza Madadi (2019) Estimation of Environmental Flow at Halil River by Tennant and FDC Methods The Second International and the Third National Conference on Agriculture, Environment and Food Security, Iran, Jiroft
3
Mohamad Reza Madadi (2019) Assesment of Capability of Sediment Transport Empirical Equations in Estimating the Sediment Load entering to Reservoir of Jiroft Dam The Second International and the Third National Conference on Agriculture, Environment and Food Security, Iran, Jiroft
4
Saeid Akbarifard, Mohamad Reza Madadi (2019) Optimization of pump station operation by Imperialist Competitive Algorithm (Case study: Baft pump station) The Second International and the Third National Conference on Agriculture, Environment and Food Security, Iran, Jiroft
5
محمدرضا مددی، مجید رحیم پور، کورش قادری (1397) بهره برداری پایدار از منابع آب سدها با کنترل رسوب گذاری مخازن هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، یزد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!