17 آذر 1402

محبوبه شیرانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: جیرفت، کیلومتر 8 جاده بندرعباس، دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی تجزیه
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی تجزیه ، دانشگاه شهرکرد ، ایران (1389 - 1393)
  عنوان رساله: جداسازی و اندازه گیری برخی از آلاینده های زیست محیطی با استفاده از حلالهای سبز و جاذب های نانوساختار
 • کارشناسی ارشد شیمی تجزیه ، دانشگاه یزد ، ایران (1385 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: گسترش روش های میکرواستخراج جدید برای اندازه گیری فلزات
 • کارشناسی شیمی کاربردی ، پیام نور مرکز اصفهان ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی کاربرد شیمی در قسمت های مختلف پالایشگاه اصفهان
بیشتر

برنامه تحقیقاتی آینده

 • روش های جداسازی
 • اسپکتروسکوپی
 • تکنیک های استخراج و میکرو استخراج
 • کروماتوگرافی (GC, GC-MS, SFC, HPLC)
 • جذب اتمی (جذب اتمی شعله ای، الکتروترمال)
 • روش های طراحی آزمایش و کمومتریکس
 • سنتز مایعات یونی، حلال های یوتکتیک و جاذب های نانو برای روش های جداسازی
 • جداسازی، حذف، و اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های هوا، آب، غذا، و محصولات کشاورزی
 • مشخصه یابی و آنالیز عنصری و آلاینده های آلی ریزگردها
 • جداسازی، حذف، و اندازه گیری باقیمانده سموم در نمونه های هوا، آب، غذا، و محصولات کشاورزی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mahboube Shirani, Mohammad Faraji, Hamid Rashidi Nodeh, Behrouz Akbari-adergani, soheila sepahai (2023) An efficient deep eutectic magnetic nano gel for rapid ultrasound‑assisted dispersive μ‑solid phase extraction of residue of tetracyclines in food samples JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE: doi. org/ 10. 1007/ s13197- 023- 05798-w.; doi. org/ 10. 1007/
2
mahsa samadifar, Yadollah Yamini, Mohammad Mahdi Khataei, Mahboube Shirani (2023) Automated and semi-automated packed sorbent solid phase (micro) extraction methods for extraction of organic and inorganic pollutants JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A: 1706; 464227
3
Mojtaba Soleimani Sardo, Mahboube Shirani, Vladimir Strezov (2023) Heavy metal pollution levels and health risk assessment of dust storms in Jazmurian region, Iran Scientific reports: 13 شماره مقاله 7337; 1-10
4
Mahboube Shirani, abolfazl aslani, Fatemeh Ansari, Ehsan Parandi, Hamid Rashidi Nodeh, elham jahanmard (2023) Zirconium oxide/titanium oxide nanorod decorated nickel foam as an efficient sorbent in syringe filter based solid-phase extraction of pesticides in some vegetables MICROCHEMICAL JOURNAL: 189; 108507
5
6
Raana Sheikhsamany, hossein Faghihian, Mahboube Shirani (2023) The MIL100(Fe)/BaTi0.85Zr0.15O3 nanocomposite with the photocatalytic capability for study of tetracycline photodegradation kinetics SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY: 291; 122323
7
IDIN NEMATI, Mohammad Faraji, SHAHRYAR JAFARINEJAD, Mahboube Shirani (2022) Development of a deep eutectic solvent‑based dispersive liquid–liquid microextraction coupled with spectrophotometer technique for determination of trace amount of Hg(II) in water samples Chemical papers: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02444-1; https://doi.org/10.1
8
محبوبه شیرانی، عباس خزایی، زینت مرزبان زاده، علیرضا گلی (1401) بهینه سازی جذب سطحی آنیلین بلو بر روی تنباک توره به عنوان یک جاذب جدید زیستی از محلول های آبی با استفاده الگوریتم ژنتیک: تعادل، سینتیک و ترمودینامیک پژوهشهای محیط زیست - انجمن ارزیابی محیط زیست: 13; 237-248
9
Zohreh Seyedi, Omid Ali Esmaeilipour, Mahboube Shirani, Hamid Rashidi Nodeh, Mozhgan Mazhari (2022) Heterogeneous adsorbent based on CeZrO2 nanoparticles doped magnetic graphene oxide used for vortex assisted magnetic dispersive solid phase extraction of erythromycin in chicken Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment: 39; 1521-1530
10
Mahboube Shirani, abolfazl aslani, soheila sepahai, Ehsan Parandi, azadeh motamedi, Behrouz Akbari-adergani, Hamid Rashidi Nodeh, elham jahanmard (2022) An efficient 3D adsorbent foam based on graphene oxide/AgO nanoparticles for rapid vortex-assisted floating solid phase extraction of bisphenol A in canned food products Analytical Methods: 14; 2623-2631
11
Mohammad Faraji, narges salehi, Mahboube Shirani, masoumeh mahmoudi-maymand (2022) Development of a deep eutectic solvent-based dispersive liquid–liquid microextraction method followed by back-extraction and diazotization coupled to spectrophotometry for determination of total primary aromatic amines from food simulants Journal of the Iranian Chemical Society: https://doi.org/10.1007/s13738-022-02548-1; https://doi.org/10.1
12
13
14
Mahboube Shirani, Behrouz Akbari-adergani, fatemeh shahdadi, Mohammad Faraji, ali akbari (2021) A Hydrophobic Deep Eutectic Solvent‑Based Ultrasound‑Assisted Dispersive Liquid–Liquid Microextraction for Determination of β‑Lactam Antibiotics Residues in Food Samples Food Analytical Methods: doi.org/10.1007/s12161-021-02122-0; doi.org/10.1007/s121
15
16
Majid Mohammad Nezhad, abolfazl semnani, Nahid Tavakoli, Mahboube Shirani (2021) Selective and highly efficient removal of uranium from radioactive effluents by activated carbon functionalized with 2-aminobenzoic acid as a new sorbent Journal of Environmental Management: 299; 113587
17
Majid Mohammad Nezhad, abolfazl semnani, Nahid Tavakoli, Mahboube Shirani (2021) Efficient removal and recovery of uranium from industrial radioactive wastewaters using functionalized activated carbon powder derived from zirconium carbide process waste ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: doi.org/10.1007/s11356-021-14638-3; doi.org/10.1007/s113
18
Mohammad Faraji, Mahboube Shirani, Hamid Rashidi Nodeh (2021) The recent advances in magnetic sorbents and their applications TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY: 116302; https://doi.org/10.1
19
20
21
Mahboube Shirani, Muhammad Afzal Kambo, Behrouz Akbari-adergani, ali akbari, Sadaf Sadia Arain, Hamid Rashidi Nodeh (2020) Sonodecoration of magnetic phosphonated-functionalized sporopollenin as a novel green nanocomposite for stir bar sorptive dispersive microextraction of melamine in milk and milk-based food products FOOD CHEMISTRY: doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.128460; 128460
22
akram torabi, Mahboube Shirani, abolfazl semnani, ali akbari (2020) Deep eutectic solvent-based ligandless ultrasound-assisted liquid-phase microextraction for extraction of cobalt ions from food samples prior to spectrophotometric determination Journal of the Iranian Chemical Society: doi.org/10.1007/s13738-020-02079-7; doi.org/10.1007/s137
23
Mehdi Mousavi-Kamazani, Mahboube Shirani, Farshad Beshkar, Sobhan Mortazavi-Derazkola (2020) One-step ultrasonic production of novel worm-like Bi7(PO4)O9 photocatalyst for efficient degradation of ciprofloxacin antibiotic under simulated solar ligh Journal of Materials Science: Materials in Electronics: doi.org/10.1007/s10854-020-04492-3; doi.org/10.1007/s108
24
Mahboube Shirani, Keramat Nezhad Afzalii, Sayka Jahan, Vladimir Strezov, Mojtaba Soleimani Sardo (2020) Pollution and contamination assessment of heavy metals in the sediments of Jazmurian playa in southeast Iran Scientific reports: 10; 4775-4786
25
Seyedeh Raana Shirazinia, abolfazl semnani, mohsen Nekoeinia, Mahboube Shirani, ali akbari (2020) Novel sustainable metal complex based deep eutectic solvents for extractive desulphurisation of fuel JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 301; 112364
26
27
28
Mahboobeh Zahedifar, Mahboube Shirani, ali akbari, neda Seyedi (2019) Green synthesis of Ag2S nanoparticles on cellulose/Fe3O4 nanocomposite template for catalytic degradation of organic dyes CELLULOSE: https://doi.org/10.1007/s10570-019-02550-6; 16
29
Reyhane Jafariyan, Ali Mohammad Haji Shabani, Shayessteh Dadfarnia, Elaheh Nourbala Tafti, Mahboube Shirani (2019) Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Based on Solidification of Floating Organic Drop as an Efficient Preconcentration Method for Spectrophotometric Determination of Aluminium Analytical and Bioanalytical Chemistry Research: 6; 289-299
30
محبوبه شیرانی، علی اکبری، عاطفه نژاد کورکی، علیرضا گلی، بهناز آزمون، سعید حبیب اللهی، نوشین شیرانی (1397) بهینه سازی گوگردزدایی استخراجی نمونه سوخت با یک حلال یوتکتیک عمیق جدید سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی پژوهش نفت - پژوهشگاه صنعت نفت: 102; 147-157
31
32
33
abolfazl ghazali, Mahboube Shirani, abolfazl semnani, vahid VahidZare-Shahabadi, mohsen Nekoeinia (2018) Optimization of crystal violet adsorption onto Date palm leaves as a potent biosorbent from aqueous solutions using response surface methodology and ant colony Journal of environmental chemical engineering: 6; 3942-3950
34
Mahboube Shirani, ali akbari, Mohsen Hassani, Alireza Goli, Saeed Habibollh, Parisa Akbarian (2018) Homogeneous liquid-liquid microextraction via flotation assistance coupled with gas chromatography-mass spectrometry for determination of myclobutanil in cucumber, tomato, grape, and strawberry using genetic algorithm. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY: 98; 271-285
35
Elham Alian, abolfazl semnani, Alireza Firooz, Mahboube Shirani (2018) A Novel Sensitive Bulk Optode Based on 5-Br Salophen as an Ionophore for Determination of Zinc Ion in Real Samples JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY: 29; 528-534
36
Elham Alian, abolfazl semnani, Alireza Firooz, Mahboube Shirani, behnaz azmoon (2018) Application of Response Surface Methodology and Genetic Algorithm for Optimization and Determination of Iron in Food Samples by Dispersive Liquid–Liquid Microextraction ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING: 43; 229-240
37
behnaz azmoon, abolfazl semnani, Ramin Jaberzadeh Ansari, hamiid sakoori, Mahboube Shirani, Shima Ghanavati Nasab (2017) OPTIMIZATION OF ENGINE OIL FORMULATION USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY AND GENETIC ALGORITHM: A COMPARATIVE STUDY CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION: 26; 402-419
38
javad ashrafi, abolfazl semnani, hamiid sakoori, Mahboube Shirani (2017) Direct acetylation of sunflower oil in the presence of boron trioxide catalyst and the adduct usage as the base stock and lubricant additive BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF ETHIOPIA: 31; Bulletin of the Chem
39
sadrollah hassani, Mahboube Shirani, abolfazl semnani, Mohsen Hassani, Alireza Firooz (2017) Removal of Congo red by magnetic nano-alumina using response surface methodologyandartificialneuralnetwork Desalination and Water Treatment: 62; 241-251
40
Iman Salehi, Mahboube Shirani, abolfazl semnani, Mohsen Hassani, Saeed Habibollh (2016) A comparative study between Response surface methodology and Neural network for removal of crystal violet from aqueous solutions by magnetic active carbon composite ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING: 41; 2611-2621.
41
Mahboube Shirani, abolfazl semnani, Saeed Habibollh, Hedayat Haddadi, Mahdi Narimani (2016) Synthesis and application of magnetic NaY zeolite composite immobilized with ionic liquid for adsorption desulfurization of fuel using response surface methodology JOURNAL OF POROUS MATERIALS: 23; 701-712
42
43
44
Mahboube Shirani, abolfazl semnani, hamiid sakoori, Hedayat Haddadi (2015) Relationship between the flash point of some binary base oils with flash point of their constituent oils BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF ETHIOPIA: 29; 1-10
45
46
Mahboube Shirani, abolfazl semnani, Hedayat Haddadi, Saeed Habibollh (2014) Optimization of Simultaneous Removal of Methylene Blue, Crystal Violet, and Fuchsine from Aqueous Solutions by Magnetic NaY Zeolite Composite WATER AIR AND SOIL POLLUTION: 225; 2054-2069
47
abolfazl semnani, hamiid sakoori, Mahboube Shirani (2014) Lubrication properties of different pentaerythritol- oleic acid reaction products CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION: 23; 890-903
48
49
Hedayat Haddadi, Mahboube Shirani, abolfazl semnani, Mohammad Rezaee, Hossein Ali Mashayekhi, Akram Hosseinian (2014) Simultaneous Determination of Deltamethrin and Permethrin in Water Samples Using Homogeneous Liquid–Liquid Microextraction via Flotation Assistance and GC‑FID CHROMATOGRAPHIA: 77; 715-721
50
Shayessteh Dadfarnia, Mahboube Shirani, Ali Mohammad Haji Shabani, abbas ali jafari (2010) A novel ionic liquid/micro-volume back extraction procedure combined with flame atomic absorption spectrometry for determination of trace nickel in samples of nutritional interest Journal of Hazardous Materials: 173; 534–538
51
مقاله ارائه‌شده
1
محبوبه شیرانی، مرضیه تیموری، نرگس رحیمی (1402) روش میکرو استخراج فاز مایع به کمک روش همزدن گردابی برپایه حلال یوتکتیک برای جداسازی و پیش تغلیظ ملامین در شیر خشک اولین کنگره ملی ایمنی غذا و دارو، ایران، ارومیه
2
محبوبه شیرانی، مرضیه تیموری، فاطمه شهدادی (1402) میکرو استخراج فاز جامد پخشی مغناطیسی برای جداسازی و پیش تغلیظ کادمیم در ماهی اولین کنگره ملی ایمنی غذا و دارو، ایران، ارومیه
3
محبوبه شیرانی، محبوبه امیرانی پور (1401) کاربرد یک جاذب زیستی موثر و کارا برای حذف فلزات سنگین از حذف سرب و آرسنیک از نمونه های آب دومین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
4
Hamidreza Mazarei Najad, Mahboube Shirani, Ebrahim Omrani (2022) A novel biosorbent for adsorption desulfurization of dibenzothiophene in model oil , Iran, Bushehr
5
6
Mahboube Shirani (2022) Analytical detection methods for food frauds , Iran, Tabriz
7
8
فاطمه شهدادی، محبوبه شیرانی (1400) بررسی ترکیبات فنولی و شیمیایی اسانس دوگیاه نعناع (Mentha spicata L.) و کاکوتی (Ziziphora tenuior L.) از منطقه سردسیر جیرفت اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، ایران، جیرفت
9
فاطمه شهدادی، محبوبه شیرانی، ملیحه فاریابی (1400) بررسی ترکیبات فنولی، شیمیایی و خواص ضدرادیکالی اسانس گیاه پونه کوهی از منطقه سردسیر جیرفت اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، ایران، جیرفت
10
محمد خالدی، حمیدرضا مزارعی نژاد، محبوبه شیرانی (1399) استخراج فاز جامد مغناطیسی برای جداسازی و پیش تغلیظ تتراسایکلین ها از تخم مرغ با استفاده از اسپروپولنین مغناطیسی به عنوان یک جاذب موثر و کارا بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، ایران، اهواز
11
محبوبه شیرانی (1399) معرفی یک جاذب زیستی جدید برای حذف رنگ متیلن بلو از محلولهای آبی سومین کنگره ملی علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، ایران، شیراز
12
13
14
آتنا نعیمی، محبوبه شیرانی (1399) لزوم حضور رشته شیمی سبز و تکنولوژی های صنعتی پایدار در نظام آموزش عالی ایران هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی ایران با تاکید بر فن آوریهای بومی ایران، ایران، تهران
15
16
17
18
محبوبه شیرانی، علی اکبری (1398) نانو کامپوزیت مغناطیسی ZrO2–Al2O3–Fe3O4 به عنوان جاذبی کارا در گوگردزدایی جذب سطحی از نمونه سوخت چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، ایران، ارومیه
19
20
21
محبوبه شیرانی (1397) جاذب زیستی چوبه میوه سیب به عنوان یک جاذب زیستی کارا برای حذف نیکل: مطالعه ایزوترم های جذب سطحی سومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، همدان
22
23
Mahboube Shirani, ali akbari (2018) Adsorption of cadmium from soil and water samples using Astragalus glaucacanthus leaves as a novel biosorbent چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار, iran, sanandaj
24
25
محبوبه شیرانی، علی اکبری (1396) سولفورزدایی نمونه سوخت با استفاده از حلال سبز یوتکتیک عمیق و کربن نانوتیوب چند دیواره مغناطیسی هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست، ایران، تهران
26
27
Mahboube Shirani (2017) Determination of metalaxyl in cucumber and tomato by air-agitated liquid-liquid microextraction-chromatography-mass spectrometry The 24thICS Seminar of Analytical Chemistry, iran, نبریز
28
29
علی اکبری، محبوبه شیرانی، علی رضا شیخ حسینی لری (1395) جداسازی و پیش تغلیظ گزینشی جیوه در نمونه های آب با روش ریز استخراج مایع-مایع هموژن از طریق شناورسازی با استفاده از کیلیت تیولی پیریدین کنفرانس ملی محیط زیست، ایران، تهران
30
31
ali akbari, Mahboube Shirani (2014) Optimization of adsorption desulfurization of fuel oil using magnetic multiwall carbon nanotubes immobilized with ionic liquid National Conference on Environment and Green Industry, Iran, isfahan
32
33
34
علی اکبری، محبوبه شیرانی (1393) بررسی تجمع فلز سنگین کادمیم در کبد ماهی به روش میکرو استخراج مایع-مایع هموژن از طریق شناورسازی اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران، کرمان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
محسن شفیعی، محبوبه شیرانی، ابوالفضل سمنانی، حمید رشیدی نوده (1402) حذف نیترات آب با استفاده از جاذب MGO-SrZrO2
2
3
4
5
سهیلا پهلوان نژاد، علی اکبری، اسدالله حسن خانی، محبوبه شیرانی (1400) نوآوری در سنتز رنگ نیلی
6
7
8
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
محبوبه شیرانی (1400) Application of nanosorbents for separation of environmental pollutants in food samples دهمین سمینار دو سالانه ملی شیمی و محیط زیست
2
Mahboube Shirani (2021) Strategies for Greening the Analytical Methods: An overview of Green, Eco-friendly Analytical Chemistry the international webinar on Waste to Best: Sustai
3
محبوبه شیرانی (1398) Application of green solvents in extraction techniques بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه-دانشگاه سمنان
4
محبوبه شیرانی (1397) Ultrasound assisted desulfurization of fuel oil with choline chloride based deep eutectic solvent and magnetic NaY zeolite using artificial neural network بیستمین کنگره شیمی ایران-دانشگاه فروسی مشهد

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: پیمان نادری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه:
 • نام و نام خانوادگی: احمد شیرانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه:
 • نام و نام خانوادگی: ابوالفضل غزالی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه:
 • نام و نام خانوادگی: صدراله حسنی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه:
 • نام و نام خانوادگی: ایمان صالحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه:
 • نام و نام خانوادگی: ریحانه کاملی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه:
 • نام و نام خانوادگی: الهه کریم زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه:
بیشتر