02 مهر 1399

محبوبه شیرانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی تجزیه
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی تجزیه ، دانشگاه شهرکرد ، ایران (1389 - 1393)
  عنوان رساله: جداسازی و اندازه گیری برخی از آلاینده های زیست محیطی با استفاده از حلالهای سبز و جاذب های نانوساختار
 • کارشناسی ارشد شیمی تجزیه ، دانشگاه یزد ، ایران (1385 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: گسترش روش های میکرواستخراج جدید برای اندازه گیری فلزات
 • کارشناسی شیمی کاربردی ، پیام نور مرکز اصفهان ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی کاربرد شیمی در قسمت های مختلف پالایشگاه اصفهان
بیشتر

علایق پژوهشی

 • روش های جداسازی
 • اسپکتروسکوپی
 • تکنیک های استخراج و میکرو استخراج
 • کروماتوگرافی (GC, GC-MS, SFC, HPLC)
 • جذب اتمی (جذب اتمی شعله ای، الکتروترمال)
 • روش های طراحی آزمایش و کمومتریکس
 • سنتز مایعات یونی، حلال های یوتکتیک و جاذب های نانو برای روش های جداسازی
 • جداسازی، حذف، و اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های هوا، آب، غذا، و محصولات کشاورزی
 • مشخصه یابی و آنالیز عنصری و آلاینده های آلی ریزگردها
 • جداسازی، حذف، و اندازه گیری باقیمانده سموم در نمونه های هوا، آب، غذا، و محصولات کشاورزی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mahboube Shirani, Keramat Nezhad Afzalii, Sayka Jahan, Vladimir Strezov, Mojtaba Soleimani Sardo (2020) Pollution and contamination assessment of heavy metals in the sediments of Jazmurian playa in southeast Iran Scientific reports: 10; 4775-4786
2
Seyedeh Raana Shirazinia, abolfazl semnani, mohsen Nekoeinia, Mahboube Shirani, ali akbari (2020) Novel sustainable metal complex based deep eutectic solvents for extractive desulphurisation of fuel JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 301; 112364
3
4
5
Mahboobeh Zahedifar, Mahboube Shirani, ali akbari, neda Seyedi (2019) Green synthesis of Ag2S nanoparticles on cellulose/Fe3O4 nanocomposite template for catalytic degradation of organic dyes CELLULOSE: https://doi.org/10.1007/s10570-019-02550-6; 16
6
Reyhane Jafariyan, Ali Mohammad Haji Shabani, Shayessteh Dadfarnia, Elaheh Nourbala Tafti, Mahboube Shirani (2019) Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Based on Solidification of Floating Organic Drop as an Efficient Preconcentration Method for Spectrophotometric Determination of Aluminium Analytical and Bioanalytical Chemistry Research: 6; 289-299
7
محبوبه شیرانی، علی اکبری، عاطفه نژاد کورکی، علیرضا گلی، بهناز آزمون، سعید حبیب اللهی، نوشین شیرانی (1397) بهینه سازی گوگردزدایی استخراجی نمونه سوخت با یک حلال یوتکتیک عمیق جدید سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی پژوهش نفت - پژوهشگاه صنعت نفت: 102; 147-157
8
9
10
abolfazl ghazali, Mahboube Shirani, abolfazl semnani, vahid VahidZare-Shahabadi, mohsen Nekoeinia (2018) Optimization of crystal violet adsorption onto Date palm leaves as a potent biosorbent from aqueous solutions using response surface methodology and ant colony Journal of environmental chemical engineering: 6; 3942-3950
11
Mahboube Shirani, ali akbari, Mohsen Hassani, Alireza Goli, Saeed Habibollh, Parisa Akbarian (2018) Homogeneous liquid-liquid microextraction via flotation assistance coupled with gas chromatography-mass spectrometry for determination of myclobutanil in cucumber, tomato, grape, and strawberry using genetic algorithm. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY: 98; 271-285
12
Elham Alian, abolfazl semnani, Alireza Firooz, Mahboube Shirani (2018) A Novel Sensitive Bulk Optode Based on 5-Br Salophen as an Ionophore for Determination of Zinc Ion in Real Samples JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY: 29; 528-534
13
Elham Alian, abolfazl semnani, Alireza Firooz, Mahboube Shirani, behnaz azmoon (2018) Application of Response Surface Methodology and Genetic Algorithm for Optimization and Determination of Iron in Food Samples by Dispersive Liquid–Liquid Microextraction ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING: 43; 229-240
14
behnaz azmoon, abolfazl semnani, Ramin Jaberzadeh Ansari, hamiid sakoori, Mahboube Shirani, Shima Ghanavati Nasab (2017) OPTIMIZATION OF ENGINE OIL FORMULATION USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY AND GENETIC ALGORITHM: A COMPARATIVE STUDY CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION: 26; 402-419
15
javad ashrafi, abolfazl semnani, hamiid sakoori, Mahboube Shirani (2017) Direct acetylation of sunflower oil in the presence of boron trioxide catalyst and the adduct usage as the base stock and lubricant additive BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF ETHIOPIA: 31; Bulletin of the Chem
16
sadrollah hassani, Mahboube Shirani, abolfazl semnani, Mohsen Hassani, Alireza Firooz (2017) Removal of Congo red by magnetic nano-alumina using response surface methodologyandartificialneuralnetwork Desalination and Water Treatment: 62; 241-251
17
Iman Salehi, Mahboube Shirani, abolfazl semnani, Mohsen Hassani, Saeed Habibollh (2016) A comparative study between Response surface methodology and Neural network for removal of crystal violet from aqueous solutions by magnetic active carbon composite ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING: 41; 2611-2621.
18
Mahboube Shirani, abolfazl semnani, Saeed Habibollh, Hedayat Haddadi, Mahdi Narimani (2016) Synthesis and application of magnetic NaY zeolite composite immobilized with ionic liquid for adsorption desulfurization of fuel using response surface methodology JOURNAL OF POROUS MATERIALS: 23; 701-712
19
20
21
Mahboube Shirani, abolfazl semnani, hamiid sakoori, Hedayat Haddadi (2015) Relationship between the flash point of some binary base oils with flash point of their constituent oils BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF ETHIOPIA: 29; 1-10
22
23
Mahboube Shirani, abolfazl semnani, Hedayat Haddadi, Saeed Habibollh (2014) Optimization of Simultaneous Removal of Methylene Blue, Crystal Violet, and Fuchsine from Aqueous Solutions by Magnetic NaY Zeolite Composite WATER AIR AND SOIL POLLUTION: 225; 2054-2069
24
abolfazl semnani, hamiid sakoori, Mahboube Shirani (2014) Lubrication properties of different pentaerythritol- oleic acid reaction products CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION: 23; 890-903
25
26
Hedayat Haddadi, Mahboube Shirani, abolfazl semnani, Mohammad Rezaee, Hossein Ali Mashayekhi, Akram Hosseinian (2014) Simultaneous Determination of Deltamethrin and Permethrin in Water Samples Using Homogeneous Liquid–Liquid Microextraction via Flotation Assistance and GC‑FID CHROMATOGRAPHIA: 77; 715-721
27
Shayessteh Dadfarnia, Mahboube Shirani, Ali Mohammad Haji Shabani, abbas ali jafari (2010) A novel ionic liquid/micro-volume back extraction procedure combined with flame atomic absorption spectrometry for determination of trace nickel in samples of nutritional interest Journal of Hazardous Materials: 173; 534–538
28
مقاله ارائه‌شده
1
2
3
4
محبوبه شیرانی، علی اکبری (1398) نانو کامپوزیت مغناطیسی ZrO2–Al2O3–Fe3O4 به عنوان جاذبی کارا در گوگردزدایی جذب سطحی از نمونه سوخت چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، ایران، ارومیه
5
6
7
محبوبه شیرانی (1397) جاذب زیستی چوبه میوه سیب به عنوان یک جاذب زیستی کارا برای حذف نیکل: مطالعه ایزوترم های جذب سطحی سومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، همدان
8
9
Mahboube Shirani, ali akbari (2018) Adsorption of cadmium from soil and water samples using Astragalus glaucacanthus leaves as a novel biosorbent چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار, iran, sanandaj
10
11
محبوبه شیرانی، علی اکبری (1396) سولفورزدایی نمونه سوخت با استفاده از حلال سبز یوتکتیک عمیق و کربن نانوتیوب چند دیواره مغناطیسی هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست، ایران، تهران
12
13
Mahboube Shirani (2017) Determination of metalaxyl in cucumber and tomato by air-agitated liquid-liquid microextraction-chromatography-mass spectrometry The 24thICS Seminar of Analytical Chemistry, iran, نبریز
14
15
علی اکبری، محبوبه شیرانی، علی رضا شیخ حسینی لری (1395) جداسازی و پیش تغلیظ گزینشی جیوه در نمونه های آب با روش ریز استخراج مایع-مایع هموژن از طریق شناورسازی با استفاده از کیلیت تیولی پیریدین کنفرانس ملی محیط زیست، ایران، تهران
16
17
ali akbari, Mahboube Shirani (2014) Optimization of adsorption desulfurization of fuel oil using magnetic multiwall carbon nanotubes immobilized with ionic liquid National Conference on Environment and Green Industry, Iran, isfahan
18
19
20
علی اکبری، محبوبه شیرانی (1393) بررسی تجمع فلز سنگین کادمیم در کبد ماهی به روش میکرو استخراج مایع-مایع هموژن از طریق شناورسازی اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران، کرمان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
محبوبه شیرانی (1398) Application of green solvents in extraction techniques بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه-دانشگاه سمنان
2
محبوبه شیرانی (1397) Ultrasound assisted desulfurization of fuel oil with choline chloride based deep eutectic solvent and magnetic NaY zeolite using artificial neural network بیستمین کنگره شیمی ایران-دانشگاه فروسی مشهد

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: پیمان نادری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه:
 • نام و نام خانوادگی: احمد شیرانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه:
 • نام و نام خانوادگی: ابوالفضل غزالی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه:
 • نام و نام خانوادگی: صدراله حسنی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه:
 • نام و نام خانوادگی: ایمان صالحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه:
 • نام و نام خانوادگی: ریحانه کاملی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه:
 • نام و نام خانوادگی: الهه کریم زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه:
بیشتر