ارسلان فاریابی

صفحه نخست /ارسلان فاریابی
ارسلان فاريابي
نام و نام خانوادگی ارسلان فاریابی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی آب / آبیاری و زهکشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Progress in Agricultural Engineering Sciences 14 (2018) 1-20
2 نشریه پژوهش آب در کشاورزی 2 (1396) 233-243
3 پژوهش آب ایران (1395)
4 نشریه پژوهش آب در کشاورزی 1 (1394) 103-117
5 نشریه پژوهش آب در کشاورزی 4 (1394) 525-536
6
Soil and Water Research 4 (2010) 139-145
7 پژوهش آب ایران 6 (1389) 95-97
8 علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان 14 (1389) 1-15