امین دهقانی

صفحه نخست /امین دهقانی
نام و نام خانوادگی امین دهقانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه جغرافیا
تحصیلات دکترای تخصصی / جغرافیا- گرایش برنامه ریزی روستایی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 1 (1398) 163-176
2 برنامه ریزی منطقه ای - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 32 (1397) 51-68
3 مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 2 (1397) 409-423
4 روستا و توسعه - جهاد کشاورزی شماره 1 بهار 1397 (1397) 71-90
5 فضای جغرافیایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 60 (1396) 247-265
6 برنامه ریزی منطقه ای - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 27 (1396) 35-46
7 پژوهشنامه فرهنگی استان هرمزگان – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان سال ششم (1395) 1-21
8 پژوهش و برنامه ریزی روستایی شماره 4 (1394) 95- 109