نصیر اسکندری

صفحه نخست /نصیر اسکندری
نام و نام خانوادگی نصیر اسکندری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه باستان شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / باستان شناسی دوران پیش از تاریخ
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهه باستان سنجی 5 (1398) 16
2 پژوهش های باستان شناسی ایران 21 (1398) 18
3
IRAN, the journal of the British Institute of Persian Studies - (2019) 16
4
Mediterranean Archaeology and Archaeometry 19 (2019) 143-156
5 مطالعات باستان شناسی پارسه 6 (1397) 16
6 مطالعات باستان شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تهران 10 (1397) 20
7 پژوهه باستان سنجی 4 (1397) 15
8
Iranian Journal of Archaeological Studies 7 (2018) 17
9 مطالعات باستان شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تهران (1396)
10 مطالعات باستان شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تهران 8 (1395) 17
11
Iranica Antiqua, vol. L, 2015 LI (2016) 28
12
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE 40 (2013) 11
13 زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان سابق) 4 (1391) 20