علی اکبری

صفحه نخست /علی اکبری
نام و نام خانوادگی علی اکبری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده علوم پایه / گروه شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی آلی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 301 (2020) 112364
2
MICROCHEMICAL JOURNAL 152 (2019) 104340-104348
3
MICROCHIMICA ACTA 186 (2019) 674-685
4
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry (2019)
5
CELLULOSE https://doi.org/10.1007/s10570-019-02550-6 (2019) 16
6 پژوهش نفت - پژوهشگاه صنعت نفت 102 (1397) 147-157
7
FOOD CHEMISTRY 281 (2019) 304-311
8
RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY Russian Journal of Electrochemistry (2018) 292-301
9
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY 98 (2018) 271-285
10
PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES DOI: 10.1039/c7pp00302a (2017)
11
Journal of Essential Oil Bearing Plants 20:2 (2017) 597-600
12
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 787 (2017) 145–157
13
Measurement Measurement (2017) 183–189
14
Journal of Saudi Chemical Society 21 (2017) S7–S11
15
REVUE ROUMAINE DE CHIMIE 61 (2016) 119-123
16
TETRAHEDRON LETTERS 57 (2016) 431–434
17
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 758 (2015) 68–77
18
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی دانشگاه تهران الکتروشیمی 7 (1394) 623-634
19
ELECTROANALYSIS 27 (2015) 2421–2430
20
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی دانشگاه تهران الکتروشیمی 5 (1394) 623-634
21
Analytical Methods 7 (2015) 6012-6020
22
Journal of Applied Chemical Research - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 9 (1394) 7-14
23
Journal of Applied Chemical Research - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 9 (1393) 7-14
24
WATER AIR AND SOIL POLLUTION 226 (2015) 2254
25
Bulgarian Chemical Communications 46 (2014) 757 – 763
26
International Journal of Electrochemical Science 9 (2014) 8407 - 8421
27
IONICS 20 (2014) 729–737
28
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی دانشگاه تهران الکتروشیمی 6 (1392) 54 - 66
29
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی دانشگاه تهران الکتروشیمی 6 (1392) 54 - 66
30
HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS 19 (2013) 425–427
31
Journal of the Korean Chemical Society 57 (2013) 455-460
32
Turkish journal of chemistry 36 (2012) 526 – 536
33
Chemija 23 (2012) 250
34
IONICS 18 (2012) 703–710
35
Chinese Chemical Letters 23 (2012) 719–722
36
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 169 (2012) 130–135
37
Analytical Methods 4 (2012) 1029-1035
38
Journal of Nanostructuresنانو ساختارها دانشگاه کاشان با همکاری دانشگاههای دیگر 1 (1390) 181-190
39
Iranian Journal of Catalysis 1 (2011) Iranian Journal of C
40
Chemistry of Heterocyclic Compounds 47 (2011) 487
41
Chinese Chemical Letters 22 (2011) 753–756
42
ANALYST 136 (2011) 1965-1970
43
Journal of the Iranian Chemical Society 8 (2011) S129–S134
44
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY 14 (2010) 2285–2292
45
International Journal of Electrochemical Science 5 (2010) 147 - 157
46
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی دانشگاه تهران الکتروشیمی 2 (1388) 41 - 51
47
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES 64b (2009) Z. Naturforsch. 2009
48
TETRAHEDRON LETTERS 49 (2008) 6454–6456
49
Journal of the Chinese Chemical Society 54 (2007) Journal of the Chine
50
PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS 180 (2006) Phosphorus, Sulfur,
51
MENDELEEV COMMUNICATIONS Volume 16 (2006) 55-56
52
Journal of chemical research Volume 2005 (2005) 277-279