علی اکبری

صفحه نخست /علی اکبری
نام و نام خانوادگی علی اکبری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده علوم پایه / گروه شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی آلی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
MICROCHIMICA ACTA 186 (2019) 674-685
2
CELLULOSE https://doi.org/10.1007/s10570-019-02550-6 (2019) 16
3 پژوهش نفت - پژوهشگاه صنعت نفت 102 (1397) 147-157
4
FOOD CHEMISTRY 281 (2019) 304-311
5
RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY Russian Journal of Electrochemistry (2018) 292-301
6
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY 98 (2018) 271-285
7
PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES DOI: 10.1039/c7pp00302a (2017)
8
Journal of Essential Oil Bearing Plants 20:2 (2017) 597-600
9
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 787 (2017) 145–157
10
Measurement Measurement (2017) 183–189
11
Journal of Saudi Chemical Society 21 (2017) S7–S11
12
REVUE ROUMAINE DE CHIMIE 61 (2016) 119-123
13
TETRAHEDRON LETTERS 57 (2016) 431–434
14
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 758 (2015) 68–77
15
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی دانشگاه تهران الکتروشیمی 7 (1394) 623-634
16
ELECTROANALYSIS 27 (2015) 2421–2430
17
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی دانشگاه تهران الکتروشیمی 5 (1394) 623-634
18
Analytical Methods 7 (2015) 6012-6020
19
Journal of Applied Chemical Research - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 9 (1394) 7-14
20
Journal of Applied Chemical Research - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 9 (1393) 7-14
21
WATER AIR AND SOIL POLLUTION 226 (2015) 2254
22
Bulgarian Chemical Communications 46 (2014) 757 – 763
23
International Journal of Electrochemical Science 9 (2014) 8407 - 8421
24
IONICS 20 (2014) 729–737
25
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی دانشگاه تهران الکتروشیمی 6 (1392) 54 - 66
26
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی دانشگاه تهران الکتروشیمی 6 (1392) 54 - 66
27
HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS 19 (2013) 425–427
28
Journal of the Korean Chemical Society 57 (2013) 455-460
29
Turkish journal of chemistry 36 (2012) 526 – 536
30
Chemija 23 (2012) 250
31
IONICS 18 (2012) 703–710
32
Chinese Chemical Letters 23 (2012) 719–722
33
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 169 (2012) 130–135
34
Analytical Methods 4 (2012) 1029-1035
35
Journal of Nanostructuresنانو ساختارها دانشگاه کاشان با همکاری دانشگاههای دیگر 1 (1390) 181-190
36
Iranian Journal of Catalysis 1 (2011) Iranian Journal of C
37
Chemistry of Heterocyclic Compounds 47 (2011) 487
38
Chinese Chemical Letters 22 (2011) 753–756
39
ANALYST 136 (2011) 1965-1970
40
Journal of the Iranian Chemical Society 8 (2011) S129–S134
41
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY 14 (2010) 2285–2292
42
International Journal of Electrochemical Science 5 (2010) 147 - 157
43
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی دانشگاه تهران الکتروشیمی 2 (1388) 41 - 51
44
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES 64b (2009) Z. Naturforsch. 2009
45
TETRAHEDRON LETTERS 49 (2008) 6454–6456
46
Journal of the Chinese Chemical Society 54 (2007) Journal of the Chine
47
PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS 180 (2006) Phosphorus, Sulfur,
48
MENDELEEV COMMUNICATIONS Volume 16 (2006) 55-56
49
Journal of chemical research Volume 2005 (2005) 277-279