ابوالقاسم حمیدی مقدم

صفحه نخست /ابوالقاسم حمیدی مقدم
نام و نام خانوادگی ابوالقاسم حمیدی مقدم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه علوم باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / باغبانی- گیاهان دارویی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Ecological Engineering 20(5) (2019) 217-228
2
Journal of Ecological Engineering 20 (2) (2018) 10
3 علوم کشاورزی ایران - تخصصی شده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 3 (39) (1387) 597-604