ارسلان برازنده

صفحه نخست /ارسلان برازنده
نام و نام خانوادگی ارسلان برازنده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / اصلاح نژاد دام
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد 11(4) (1398) 489-499
2
Journal of Livestock Science and Technology 7 (2) (2019) 29-35
3 تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 124 (1398) 2-8
4
Iranian Journal of Applied Animal Science 9 (2019) 453-461
5
MAMMALIAN BIOLOGY 98 (2019) 73-79
6
Iranian Journal of Applied Animal Science 8 (2018) 499-504
7 مجله تولیدات دامی 3 (1397) 411-424
8 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 5 (1396) 145-152
9 علوم دامی ایران دوره 48 شماره 2 (1396) 297-304
10
CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 61 (2016) 487-495
11
Iranian Journal of Applied Animal Science 6 (2016) 571-579