ارسلان برازنده

صفحه نخست /ارسلان برازنده
نام و نام خانوادگی ارسلان برازنده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / اصلاح نژاد دام
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (1397)
2
Iranian Journal of Applied Animal Science 8 (2018) 499-504
3 مجله تولیدات دامی 3 (1397) 411-424
4 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 5 (1396) 145-152
5 علوم دامی ایران دوره 48 شماره 2 (1396) 297-304
6
CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 61 (2016) 487-495
7
Iranian Journal of Applied Animal Science 6 (2016) 571-579