مصطفی خنامانی

صفحه نخست /مصطفی خنامانی
نام و نام خانوادگی مصطفی خنامانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه گیاهپزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / اکولوژی و کنترل بیولوژیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 24(9) (2019) 1620-1630
2
Acarologia 57(2) (2017) 407-419
3
JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY 110(4) (2017) 1442-1450
4
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 22(1) (2017) 135-147
5
PEST MANAGEMENT SCIENCE 73 (2016) 452-461
6
ANNALS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 108 (2015) 501-512
7
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY 63 (2014) 241-252
8
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY 39(8) (2013) 638-648
9
Journal of Crop Protection 1 (2012) 57-66