مسلم نامجو

صفحه نخست /مسلم نامجو
مسلم نامجو
نام و نام خانوادگی مسلم نامجو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه مکانیک بیوسیستم
تحصیلات فوق لیسانس / مکانیک بیوسیستم
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی 11 (1397) 45-53
2
تحقیقات موتور - شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو 47 (1396) 3-11
3 ماشین های کشاورزی 7(1) (1396) 126-139
4
Journal of Central South University of Technology 24(1) (2017) 71-80
5
AMA-Agricultural Mechanization in Asia Africa and Latin America 47(4) (2016) 53-59
6
International Journal of Automotive Engineeringمهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با همکاری انجمن مهندسی خودرو ایران 6(3) (1395) 2211-2219
7
Yuzuncu Yil University journal of agricultural sciences 26(2) (2016) 135-144
8
تحقیقات موتور - شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو 42 (1395) 33-41
9
Agriculturae Conspectus Scientificus 80(4) (2016) 197-204
10 مهندسی مکانیک جامدات 8(3) (1394) 185-195
11
international journal of engineering 28(10) (2015) 1525-1532
12
International Journal of Automotive Engineeringمهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با همکاری انجمن مهندسی خودرو ایران 5(2) (1394) 1009-1015
13
Yuzuncu Yil University journal of agricultural sciences 25(1) (2015) 1-12
14
Journal of Central South University of Technology 22(1) (2015) 189-195
15
International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی 7(4) (1393) 19-35
16
international journal of engineering 27(12) (2014) 1929-1936
17
International Journal of Automotive Engineeringمهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با همکاری انجمن مهندسی خودرو ایران 4(3) (1393) 827-833
18
AMA-Agricultural Mechanization in Asia Africa and Latin America 45(2) (2014) 57-64
19
International Journal of Automotive Engineeringمهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با همکاری انجمن مهندسی خودرو ایران 4(1) (1393) 629-637
20 Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences 2(3) (2014) 47-54
21
Journal of Central South University of Technology 21(2) (2014) 817-821
22
Mechanics & Industry 14(1) (2013) 23-30
23
International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی 5(3) (1391) 107-111