مجید دولتی

صفحه نخست /مجید دولتی
مجيد دولتي
نام و نام خانوادگی مجید دولتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه مکانیک بیوسیستم
تحصیلات دکترای تخصصی / دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی (1397)
2
TALANTA 176 (2017) 221-226
3 پژوهش های جغرافیای طبیعی 2 (1396) 341-353
4
ENERGY 111 (2017) 910-922
5 مهندسی بیوسیستم ایران 1 (1396) 127-136
6
ENERGY 123 (2017) 445-459
7
AMA-Agricultural Mechanization in Asia Africa and Latin America 47(4) (2016) 53-59
8
Journal of Food Measurement and Characterization 11 (2016) 1-11
9
Yuzuncu Yil University journal of agricultural sciences 26(2) (2016) 135-144
10 پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی 5 (1395) 37-46
11
تحقیقات موتور - شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو 42 (1395) 33-41
12
JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 119 (2013) 277-287
13
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 40 (2012) 168-179