محمد نادریان فر

صفحه نخست /محمد نادریان فر
محمد نادريان فر
نام و نام خانوادگی محمد نادریان فر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Progress in Agricultural Engineering Sciences 14 (2018) 1-20
2 تحقیقات آب و خاک ایران (1397)
3 پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان (1397)
4
Progress in Agricultural Engineering Sciences 13 (2017) 51-69
5
WATER RESOURCES MANAGEMENT 31 (2017) 4433-4448
6
International Journal of Advanced Biotechnology and Research 1 (2017) 10
7 نشریه آبیاری و زهکشی ایران 10 (1395) 12
8 نشریه پژوهش آب در کشاورزی 29 (1394) 353-366
9 آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران 2 (1393) 15
10 نشریه پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) 27 (1392) 14
11 مدیریت آب و آبیاری - دانشگاه تهران (1391)
12 فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب 3 (1390) 22-37
13 مهندسی منابع آب - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 4 (1390) 1-15
14 پژوهش های حفاظت آب و خاک (1389)