شاپور کوهستانی

صفحه نخست /شاپور کوهستانی
نام و نام خانوادگی شاپور کوهستانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
NATURAL RESOURCE MODELING 32 (2018) 1-14
2
Progress in Agricultural Engineering Sciences 13 (2017) 51-69
3 علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان 21 (1396) 203