امیررضا امیرمیجانی

صفحه نخست /امیررضا امیرمیجانی
اميررضا اميرميجاني
نام و نام خانوادگی امیررضا امیرمیجانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه گیاهپزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / قارچشناسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
MYCOLOGICAL PROGRESS 19 (2) (2020) 155-169
2
MYCOTAXON 134 (2019) 447-455
3 دانش بیماری شناسی گیاهی- دانشگاه یاسوج 8 (1) (1397) 50-59
4 دانش گیاه پزشکی ایران 49 (1) (1397) 143-154
5 دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 47-2 (1395) 325-340
6
Mycologia Iranica 2 (1) (2015) 46-58
7
Mycologia Iranica 2 (1) (2015) 11-21