فرناز فکرت

صفحه نخست /فرناز فکرت
نام و نام خانوادگی فرناز فکرت
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه گیاهپزشکی
تحصیلات فوق لیسانس / گیاهپزشکی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بیماریهای گیاهی - انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران 3 (1396) 247- 265
2
Journal of crop protection 7 (1) (2017) 4
3 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 6 شماره 2، پاییز و زمستان 96 (1396) 127-138
4 دانش بیماری شناسی گیاهی- دانشگاه یاسوج سال ششم، جلد 2، بهار و تابستان 1396 (1396) 33-42
5 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 6(1) (1396) 41-51
6 دانش بیماری شناسی گیاهی- دانشگاه یاسوج پاییز و زمستان 95 (1396) 15
7
International Journal of Advanced Biotechnology and Research 7 (2016) 326 - 321
8 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 31 (1391) 106-94