مسلم بسیج

صفحه نخست /مسلم بسیج
مسلم بسيج
نام و نام خانوادگی مسلم بسیج
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه گیاهپزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / گیاهپزشکی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 گیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز 42- 1 (1398) 79-91