مهدی دهرامی

صفحه نخست /مهدی دهرامی
مهدي دهرامي
نام و نام خانوادگی مهدی دهرامی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تهران 1 (1398) 125-143
2 مطالعات زبانی بلاغی (دانشکده علوم انسانی سابق) - دانشگاه سمنان - با همکاری انجمن زبان و ادبیات فارسی doi 10.22075/JLRS.2019.14227.1163 (1398) 1-20
3 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه اصفهان 10.22108/RPLL.2019.115838.1466 (1398) 1-20
4 پژوهشنامه ادب غنایی 31 (1397) 47-66
5 پژوهشهای ادبی - انجمن زبان و ادبیات فارسی 60 (1397) 9-40
6 متن پژوهی ادبی doi 10.22054/LTR.2017.12885.1483 (1397) 1
7 مطالعات شبه قاره - دانشگاه سیستان و بلوچستان - با همکاری دانشگاه های دیگر دوره 9، شماره 32 (1396) 109-124
8 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 10.22099/JBA.2017.26942.2808 (1396) 1-20
9 دو فصلنامه علوم ادبی 11 (1396) 29-51
10 مطالعات ایرانی 1 (1396) 65-79
11 مطالعات قرآنی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت 1 (1396) 33-48
12 جستارهای ادبی(ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه فردوسی مشهد 195 (1395) 1-22
13 پژوهشنامه ادببات تعلیمی 1 (1395) 105-122
14 دو فصلنامه بلاغت کاربردی و نقد بلاغی 1 (1395) 67-75
15 جستارهای زبانی 1 (1395) 87-104
16 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 1 (1394) 19-37
17 ویژنامه فرهنگستان- ادبیات تطبیقی- فرهنگستان زبان وادب فارسی 1 (1394) 55
18 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 1 (1393) 459
19 فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی 1 (1393) 53
20 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 1 (1392) 103
21 پژوهشنامه ادب غنایی 1 (1392) 65
22 جستارهای زبانی 1 (1391) 27-47
23 زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه خوارزمی 1 (1391) 7-24
24 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 1 (1389) 37-81
25 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 1 (1389) 79-97
26 فنون ادبی 1 (1389) 81
27 فنون ادبی 1 (1389) 17-30