علی شهدادی

صفحه نخست /علی شهدادی
علي شهدادي
نام و نام خانوادگی علی شهدادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه جغرافیا
تحصیلات دکترای تخصصی / جغرافیا- گرایش برنامه ریزی روستایی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم سال نهم شماره 3 (1398) 293-306
2 مطالعات اجتماعی گردشگری 13 (1398) 53-80
3 برنامه ریزی منطقه ای - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 33 (1398) 55-72
4 روستا و توسعه - جهاد کشاورزی 85 (1398) 45-70
5 مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 2 (1397) 409-423
6 مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی - پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 4 (1394) 153-188
7 مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 4 (1394) 153-188
8 پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران 75 (1390) 53-68
9
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 2 (1387) 162-118
10 روش شناسی علوم انسانی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 47 (1385) 115-135