بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله عضو هیئت علمی رشته ...

چاپ مقاله عضو هیئت علمی رشته مهندسی برق در نشریات Q1

جمعه / 10 آذر 1396

در ماه گذشته یکی از اعضای گروه مهندسی برق دانشگاه جیرفت موفق شد مقاله خود را در نشریه‌ای با کیفیت Q1 منتشر سازد. این مقاله با عنوان

Robust Energy Management of a Microgrid with Photovoltaic Inverters in VAR Compensation Mode

توسط آقای دکتر ایمان گروهی ساردو و همکاران نگاشته شده و در نشریه International Journal of Electrical Power & Energy Systems

منتشر شده است. jrk  این نشریه براساس رتبه بندی پایگاه تامسون رویترز  ./81 است.این مقاله سومین مقاله q1 از محقق مذکور است که از سال گذشته تا کنون با آفلیشین دانشگاه جیرفت منتشر شده است. مدیریت پژوهشی آرزوی موفقیت روزافزون ایشان را دارد.

بایگانی خبرها