بدنه خبر

صفحه نخست /پذیرش و انتشار مقالات عضو ...

پذیرش و انتشار مقالات عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه جیرفت در نشریه هایی با JRK:0/89 و JRK: 1/00

چهارشنبه / 17 آبان 1396

در هفته گذشته دو مقاله از یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه جیرفت در نشریه ‌هایی با کیفیت jrk  صد در صد و 89 درصد منتشر شد. مقاله نخست با عنوان :

A novel strategy for green synthesis of colloidal porphyrins/silver nanocomposites by Sesbania sesban plant and their catalytic application in the clean oxidation of alcohols

 توسط خانم دکتر آتنا نعیمی و همکاران نگاشته شده و در نشریه Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers منتشر شده که دارای رتبه Q یک با jrk برابر با 89 درصد است. مقاله دوم ایشان

A fabrication route for generating iron oxide nanoparticles, and green catalytic applications of an immobilized iron schiff on wood cellulose

نام دارد و در نشریه (CELLULOSE) مورد پذیرش واقع شده است. از حیث کیفی، این نشریه دارای رتبه Q یک و JRK  صد در صد است. وقتی JRK برای مجله ای در موضوعی خاص، صد در صد یا یک باشد به این معناست که در جهان، در آن گرایش هیچ نشریه‌ای دیگری بالاتر از آن وجود ندارد. این مقاله  برترین مقاله ای است که در سال های اخیر توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه جیرفت نگاشته شده است. مدیریت پژوهشی دانشگاه، این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.

بایگانی خبرها