بدنه خبر

صفحه نخست /انتشار دو کتاب در فروردین ماه ...

انتشار دو کتاب در فروردین ماه در انتشارات دانشگاه جیرفت

چهارشنبه / 12 اردیبهشت 1397

انتشارات دانشگاه جیرفت، در فروردین سال جاری دو کتاب از اعضای هیئت علمی این دانشگاه را منتشر ساخت. کتاب نخست با عنوان قصه فرزانگان دیوانه که در واقع شرح و ترجمه و تحشیه کتاب عقلاءالمجانین است به قلم دکتر یوسف اصغری بایقوت عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی نگاشته شده است. به گفته ایشان کتاب مشتمل بر اخبار و اقوال کسانی است که در فرهنگ اسلامی، «عاقل مجنون» و«دیوانه فرزانه» خوانده شده اند، اینان که گاه به اعتبار نام بهلول که یکی از بنام ترین آنها بوده، بهالیل نیز نامیده شده اند، چهره هایی بوده اند شگفت و مجمع اضداد با شخصیتی دو سویه که از یک سو رفتار و گفتار غیر عادیشان آنها را در صف دیوانگان جای داده و از دیگر سو، گفتارهای تیز بینانه و رفتارهای ظریفانه شان آنها را از دیوانگان معمولی جدا کرده، به گونه بخردان و حکیمان فرا می نموده است.

کتاب دوم اگرواکولوژی و راهبردهایی برای تغییر اقلیم اثر اریک لیشتفوز است که که دکتر جواد طایی، مهرانگیز جوکار و ایرج امیری ترجمه آن را به انجام رسانده اند. دکتر طایی در مورد اهمیت این کتاب بیان می‌کند در کشاورزی بحث آگرواکولوژی، یکی از مواردی است که در چارچوب نظام های غذایی می تواند باعث توسعه پایدار شود، چراکه همزمان جنبه های زراعی، جنبه های اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی نیز در مقیاس های مختلف مورد توجه قرار خواهد گرفت. هرچند آگرواکولوژی به عنوان یک شاخه علمی در دهه های اخیر موردتوجه قرارگرفته است، ولی رهیافت نظام های غذایی در آن فقط چند سالی است که ظهور کرده است. تحقیقات علمی در مورد آگرواکولوژی از سطح پلات و یک زمین یا حیوان منفرد به مقیاس مزرعه یا بوم نظام گسترش یافته است، حتی در چند سال گذشته، ابعاد نظام غذایی نیزوارد عمل شده اند.

توضیحات بیشتر پیرامون این آثار در بخش انتشارات سامانه موجود است.

بایگانی خبرها