بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه ...

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی در نشریات Q1

سه‌شنبه / 11 اردیبهشت 1397

مقاله دکتر حمیدرضا علیزاده عضو هئیت علمی گروه گیاهپزشکی در یکی از نشریات Q1  منتشر شد. این مقاله باعنوان

First report of a new citrus decline disease (CDD) in association with double and single infection by ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ and ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ related strains in Iran

توسط ایشان و همکاران در نشریه : PLANT DISEASEبه چاپ رسیده است. jrk  این نشریه براساس رتبه بندی پایگاه تامسون رویترز  ./84 است. مدیریت پژوهشی این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.

 

بایگانی خبرها