بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی ...

چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی گروه علوم خاک

چهارشنبه / 12 اردیبهشت 1397

مقاله یکی از اعضای هیئت علمی گروه علوم خاک در نشریات Q1  منتشر شد. این مقاله با عنوان:

The extrapolation of soil great groups using multinomial logistic regression at regional scale in arid regions of Iran 

توسط سرکار خانم فریده عباس زاده و همکاران در نشریه GEODERMA به چاپ رسیده است. jrk  این نشریه براساس رتبه بندی پایگاه تامسون رویترز  ./94 است که در ده درصد اول موضوعی قرار می گیرد. مدیریت پژوهشی این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.

بایگانی خبرها