بدنه خبر

صفحه نخست /وارد کردن رزومه قبل از استخدام

وارد کردن رزومه قبل از استخدام

سه‌شنبه / 23 خرداد 1396

نظر به اینکه قابلیت تازه ای به سامانه پژوهشی اضافه شده است، اعضایی که تمایل داشته باشند می توانند مقالات پژوهشی خود را از قبل از استخدام نیز در سامانه وارد نمایند.
بایگانی خبرها