بدنه خبر

صفحه نخست /برنامه زمانبندی تخصیص پژوهانه ...

برنامه زمانبندی تخصیص پژوهانه سال 1396

پنجشنبه / 10 اسفند 1396

نظر به اهمیت تخصیص به موقع پژوهانه در انجام پژوهش‌ها، برنامه زمان‌بندی تخصیص پژوهانه سال 1396 به شرح زیر اعلام می‌گردد:

بارگذاری سوابق در سامانه پژوهشی توسط اعضا:    تا 18 فروردین 1397

تایید در گروه و دانشکده:  تا  26 فروردین

تایید نهایی در مدیریت پژوهشی:    2 اردیبهشت

قابل ذکر است به منظور تکمیل سوابق پژوهشی اعضا در سامانه، بارگذاری سوابق از بدو استخدام(لااقل از سال 91) برای تخصیص پژوهانه امسال ضروری است. 

بایگانی خبرها